Προετοιμασία – Παρακολούθηση εφαρμογής της Νομοθεσίας


Η Ο.Ε.Α. συμμετείχε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ για την επεξεργασία νομοσχεδίου για την «Εναλλακτική Διαχείριση Των Απορριμμάτων Συσκευασίας και άλλων προϊόντων» και την εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με τη σχετική Οδηγία 62/94 της Ε.Ε. Στο νόμο 2939 που ψηφίστηκε στις 6-8-2001 υιοθετήθηκαν πολλές από τις προτάσεις της Ο.Ε.Α. Εκπρόσωπος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης συμμετείχε στη 17μελή Επιτροπή Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (Ε.Π.Ε.Δ.) Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, , όπως προβλέπει ο νόμος 2939.

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr