Αναπτυξιακή συνεργασία


Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης υλοποίησε το 2001-2002 το πρόγραμμα Αναπτυξιακής Βοήθειας DAC-ΥΠΕΧΩΔΕ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ» με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Στο πρόγραμμα προτάθηκε στρατηγικός σχεδιασμός για τις μεγάλες παραλιακές πόλεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και παρουσιάστηκε σχέδιο για την εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και προγραμμάτων ανακύκλωσης με βάση την Ευρωπαϊκή πολιτική για τα στερεά απόβλητα.
Το πρόγραμμα βασίστηκε σε στοιχεία που συνέλεξε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης σε συνεργασία με την Cevco, την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής Μαρμαρά (UMMR) και το Πανεπιστήμιο Sabanci για το πρόγραμμα Αναπτυξιακής Βοήθειας DAC-ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο προτεινόμενος σχεδιασμός βασίστηκε στην υπάρχουσα τούρκικη νομοθεσία, στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη διαχείριση των απορριμμάτων και στον Ελληνικό Εθνικό Σχεδιασμό για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Διεθνείς συνεργασίες

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης είναι μέλος το Rre-use Network και έχει συνεργαστεί με ευρωπαϊκά δίκτυα, όπως το Association of Regions and Cities for Recycling (Α.C.R.+), το Community Composting Network (C.C.N.), στo European Advisory Board, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo DaVinci με τίτλο “Recy Occupation” κα.
Σε μεσογειακό επίπεδο έχει συνεργαστεί με Ο.Τ.Α., όπως η Τουρκική Ένωση Δήμων της περιοχής του Μαρμαρά (U.M.M.R.), ο φορέας ανακύκλωσης στην Τουρκία Cevco κ.α.

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr