Πρόσκληση για Θέσεις Εργασίας σε Eυρωπαϊκό πρόγραμμα

Αθήνα, 09/09/2013

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, αναζητεί συνεργάτες για να εργαστούν στο Ευρωπαϊκό Έργο “Zero Waste Pro” και κωδικό έργου 1CAP-MED12- ZERO WASTE.

Στο πλαίσιο της εργασίας ο συνεργάτης θα έχει την υποχρέωση να ακολουθεί τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του Έργου, να τηρεί απολύτως όσα θα συμφωνηθούν για το αντικείμενο και τους όρους απασχόλησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ο αριθμός άνθρωπο-ημερών που θα απασχοληθούν, η προβλεπόμενη αμοιβή ανάλογα με την εμπειρία, το γνωστικό αντικείμενο και τις ευθύνες που θα αναλάβουν καθώς και o χώρος παροχής της εργασίας.

Με βάση τις ανάγκες που περιγράφονται αναλυτικά στην εγκριθείσα πρόταση, την υποχρέωση εργασίας σε ομάδα και τις κατευθύνσεις που θα δίνει η Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωση, ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα εμπλέκεται στα παρακάτω πακέτα εργασίας (ΠΕ) του έργου «Zero Waste Pro»:

ΠΕ 1

  • Διοικητική και οικονομική διαχείριση του Έργου

ΠΕ 2

  • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κεφαλαιοποίηση επικοινωνιακή στρατηγική και εικόνα του Έργου
  • Εκδηλώσεις και δράσεις με τα μέσα ενημέρωσης
  • Ιστοχώρος του Έργου και γενικό πληροφοριακό υλικό
  • Εκπαίδευση και Πράσινο Νησί
  • Επικοινωνιακές Δράσεις με στόχο τη διάδοση σε εμπλεκόμενους φορείς

ΠΕ 3

  • Ανταλλαγή αποτελεσμάτων ανάμεσα στις ομάδες έργων με κοινό θεματικό άξονα και εφαρμογή αυτών
  • Δραστηριότητες δικτύωσης- συνάθροιση πληροφορίας - διεθνή εργαστήρια
  • Ανταλλαγή προτάσεων πολιτικής και εργαλείων εφαρμογής

Μεταξύ των εκπροσώπων της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και του συνεργάτη που θα επιλεγεί να εργαστεί στο συγκεκριμένο έργο θα υπογραφεί σύμβαση, όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές του έργου, που θα περιγράφει τις δραστηριότητες που θα εμπλακεί και τις αρμοδιότητες που θα αναλάβει.
Συγκεκριμένα με την παρούσα πρόσκληση ζητείται:

- Ένα άτομο με επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε έργα οικιακής και δημοτικής κομποστοποίησης, που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Απαραίτητη είναι επίσης, η θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία σε έργα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων - τουλάχιστον 8ετή προϋπηρεσία ή ενασχόληση σε παρόμοια έργα – καθώς και η συμμετοχή σε παρόμοιες δραστηριότητες που έχουν συμμετάσχει δήμοι της Ελλάδας ή άλλης Ευρωπαϊκής χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης να έχει άριστη γνώση αγγλικής, και προαιρετικά γαλλικής γλώσσας.

Η υποβολή των βιογραφικών και της επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να γίνει μέχρι τις 29/09/2013.

Υποβολή βιογραφικών και επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Μαμάη 3, Αθήνα 10440, τηλ/FAX: 2108224481
Υπόψη κας Πολίνας Γκιόκα

 

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr