Πρόσκληση για Θέσεις Εργασίας σε Eυρωπαϊκό Έργο

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας MED2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 2, ΜΕΤΡΟ 2.1 «Προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της κληρονομιάς»

 

Αναθέτουσα Αρχή:    

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ)

Ταχ. Δ/νση : Μαμάη 3, Τ.Κ. 104 40, ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ

Τηλέφωνα: +30 210 8224481

Fax : +30 210 8224481

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πληροφορίες: κα. Πολυτιμή Γκιόκα

 

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Αριθ. Πρωτ. 5/09-12-2013

Αναλυτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

 

Για την επιλογή αναδόχου για: (α) διοικητική και οικονομική παρακολούθηση (β) επικοινωνιακή στρατηγική (γ) δράσεις δικτύωσης, στο πλαίσιο του έργου “Zero Waste Pro” και κωδικό έργου 1CAP-MED12- ZERO WASTE.

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης,

Έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς (ΕΚ) Αριθμ. 1341/2008 και (ΕΚ) Αριθμ. 284/2009.
 2. τις διατάξεις του (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ΕΤΠΑ.
 3. τις διατάξεις του (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ΕΤΠΑ.
 4. την με αριθ. 1/06-12-2012 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης ανακοίνωσης για την επιλογή Αναδόχου για τις δράσεις: Δράση 1.1 Τρέχουσα διαχείριση του Έργου, συντονισμός και εσωτερική επικοινωνία, Δράση 1.2 Οικονομική διαχείριση του Έργου, Δράση 1.3 Έλεγχος και  παρακολούθηση της εξέλιξης του Έργου, Δράση 2.1 Επικοινωνιακή στρατηγική και εικόνα του Έργου, Δράση 3.1 Δράσεις δικτυώσεις και ανταλλαγή αποτελεσμάτων ανάμεσα στις ομάδες έργων με κοινό θεματικό άξονα και εφαρμογή αυτών, στο πλαίσιο του έργου “ZEROWASTEPRO”
 5. το εγκεκριμένο ΤΔΕ του Έργου “ZERO WASTE PRO” που έχει ενταχθεί στον Άξονα 2 Μέτρο 2.1 του προγράμματος MED 2007-2013
 6. τη Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου και
 7. τη Σύμβαση μεταξύ των εταίρων του έργου

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το σύνολο του έργου και προϋπολογισμό 11.425€ πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα προκήρυξη.

Πιο συγκεκριμένα, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης προτίθεται να αναθέσει:

 

Δράση 1.1 Τρέχουσα διαχείριση του έργου, συντονισμός και εσωτερική επικοινωνία

 • Παρακολούθηση εξέλιξης έργου
 • Συντονισμός των δράσεων συμφώνα με το χρονοδιάγραμμα της πρότασης
 • Συμμέτοχη στις συναντήσεις της ομάδας εργασίας της Οικολογικής Εταιρίας Ανακύκλωσης
 • Συμμετοχή στις διακρατικές συναντήσεις εταίρων έως και 3 ταξίδια
 • 3 Αναφορές στην Υπεύθυνη Έργου της ΟΕΑ για τη εξέλιξη των δράσεων που αναλάμβανε ώστε να συμπεριληφθούν στις 3 επίσημες αναφορές προόδου του έργου

 Δράση 1.2 Οικονομική διαχείριση του έργου

 • Παρακολούθηση οικονομικής εξέλιξης έργου
 • Προετοιμασία 3 φακέλων πιστοποίησης δαπανών

Δράση 1.3 Έλεγχος και  παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου

Δράση 2.1 Επικοινωνιακή στρατηγική και εικόνα του Έργου

 • Διοργάνωση 1 συνέντευξη τύπου
 • Σύνταξη και αποστολή 2 Δελτίων Τύπου
 • Εκπροσώπηση του έργου σε ένα συνέδριο ή έκθεση

Δράση 3.1 Δράσεις δικτυώσεις  και ανταλλαγή αποτελεσμάτων ανάμεσα στις ομάδες έργων με κοινό θεματικό άξονα και εφαρμογή αυτών

 • Συλλογή στοιχείων από σχετικά ευρωπαϊκά έργα και δημιουργία βάσης δεδομένων με 300 επαφές
 • Έρευνα εργαλείων για τη διαχείριση αποβλήτων ώστε να εισαχθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δικτύωσης (webplatform)
 • Επιστημονική διοργάνωση εργαστηριού δικτύωσης
 • Επιστημονική διοργάνωση τεχνικού διακρατικού εργαστηριού

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα πληροφοριακά στοιχεία τους και τις προσφορές τους έως τις 23 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14.00, στα γραφεία της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, οδ. Μαμάη 3, ΤΚ 104 40, ΑΘΗΝΑ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν το βιογραφικό και την οικονομική προσφορά, τοποθετημένα στον αντίστοιχο υποφάκελο, ως ακολούθως:

 

Α : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  

 

i.          Χαρακτηριστικά και υποδομή του υποψηφίου που θα περιλαμβάνει:

 • Βιογραφικό για τα φυσικά πρόσωπα και ταυτότητα/περιγραφή των δραστηριοτήτων του υποψηφίου και περιγραφή της  εμπειρίας σε θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο του έργου του υποψηφίου για τα νομικά πρόσωπα (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, ορισμός και στοιχεία νομίμων εκπροσώπων για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό)
 • Κάθε άλλη πληροφορία, που ο υποψήφιος επιθυμεί να γνωστοποιήσει.

ii.          Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει:

 

α. θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού,

β. θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες:

§  Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

§  Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

§ Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

§  Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδαφίου α της παραγράφου 2 και στην περ. (3) του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ή ότι δεν υποχρεούται σε εγγραφή σε Επιμελητήριο

§  Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

γ. θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των απαιτούμενων από την Αναθέτουσα Αρχή δικαιολογητικών (απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της Σύμβασης)

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων (φυσικών ή νομικών), όλα τα αναφερόμενα στο παρόν σημείο της προκήρυξης πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα υποβάλλονται για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση.

Για όλα τα παραπάνω, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τους προσφέροντες συμπληρώσεις ή αποσαφηνίσεις, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες δεν ανταποκριθούν, αποκλείονται του διαγωνισμού.

 

Β : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β’ περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του υποψηφίου η οποία υποχρεωτικά πρέπει να παρουσιάζει το συνολικό ποσό σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος το έργο ή/και των υποδράσεών του.

Η αμοιβή του αναδόχου καλύπτει και τις πάσης φύσεως λειτουργικές του δαπάνες κατά την υλοποίηση του έργου. Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή για την παροχή από πλευράς αναδόχου συνεχούς υποστήριξης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου.

Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει οικονομική προσφορά για όλα τα παραπάνω υποέργα α, β, και γ ή και μεμονωμένα ή και όποιον συνδυασμό επιθυμεί. Στην οικονομική προσφορά θα προσδιορίζεται/ονται και θα περιγράφεται/ονται  το/α συγκεκριμένο/α υποέργο/α.

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 11.425,00€ (έντεκα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) πλέον Φ.Π.Α., το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΡΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α

1.1  Τρέχουσα διαχείριση του έργου, συντονισμός και εσωτερική επικοινωνία

-     Παρακολούθηση εξέλιξης έργου

-     Συντονισμός των δράσεων συμφώνα με το χρονοδιάγραμμα της πρότασης

-    Συμμέτοχη στις συναντήσεις της ομάδας εργασίας της Οικολογικής Εταιρίας Ανακύκλωσης

-    Συμμετοχή στις διακρατικές συναντήσεις εταίρων έως 4 ταξίδια

-  3 Αναφορές στην Υπεύθυνη Έργου της ΟΕΑ για τη εξέλιξη των δράσεων που αναλάμβανε ώστε να συμπεριληφθούν στις 3 επίσημες αναφορές προόδου του έργου

3.275 € + ΦΠΑ

 

1.2       Οικονομική διαχείριση του έργου

-        Παρακολούθηση οικονομικής εξέλιξης έργου

-        Προετοιμασία 3 φακέλων πιστοποίησης δαπανών

1.3 Έλεγχος και  παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου

β

2.1  Επικοινωνιακή στρατηγική και εικόνα του Έργου

-          Διοργάνωση 1 συνέντευξη τύπου

-         Σύνταξη και αποστολή 2 Δελτίων Τύπου

-         Εκπροσώπηση του έργου σε ένα συνέδριο ή έκθεση

900€ + ΦΠΑ

γ

3.1 Δράσεις δικτυώσεις  και ανταλλαγή αποτελεσμάτων ανάμεσα στις ομάδες έργων με κοινό θεματικό άξονα και εφαρμογή αυτών

-   Συλλογή στοιχείων από σχετικά ευρωπαϊκά έργα και δημιουργία βάσης δεδομένων με 300 επαφές

- Έρευνα εργαλείων για τη διαχείριση αποβλήτων ώστε να εισαχθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δικτύωσης (webplatform)

-   Επιστημονική διοργάνωση εργαστηριού δικτύωσης

-   Επιστημονική διοργάνωση τεχνικού διακρατικού εργαστηριού

7.250€ + ΦΠΑ

Για το υποέργο α που εντάσσεται στο πακέτο εργασίας 1: Τρέχουσα διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου, συντονισμός και εσωτερική επικοινωνία. Το υποέργο β στη Δράση 2.1: Επικοινωνιακή στρατηγική και εικόνα του Έργου και το υποέργο γ στη Δράση 3.1: δικτυώσεις και ανταλλαγή αποτελεσμάτων ανάμεσα στις ομάδες έργων με κοινό θεματικό άξονα και εφαρμογή αυτών. Η προσφορά για το κάθε υποέργο θα αξιολογηθεί ξεχωριστά. Η εκάστοτε πρόσφορα δεν μπορεί να ξεπέρνα τον προϋπολογισμό της δράσης.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

- Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο Επιλογής την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το κάθε υποέργο

- Ο όρος ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ δε σημαίνει την προσφορά με το μικρότερο συνολικό κόστος, αλλά την προσφορά με την καλύτερη σχέση ποιότητας προσφερόμενων ειδών σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 1. Οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές που θα αξιολογηθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο Α : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
 2. Η τεχνική προσφορά θα αξιολογηθεί με συντελεστή βαρύτητας 50%. Ο συντελεστής βαρύτητας αναλύεται για κάθε υποέργο:

Υποέργο α: Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση την εμπειρία στη διοίκηση ευρωπαϊκού έργου, στην οικονομική διαχείριση ευρωπαϊκού έργου, στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων

Υποέργο β: Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν βάση την εμπειρία τους στον συντονισμό επικοινωνιακών δράσεων και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων

Υποέργο γ: Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν βάση την εμπειρία τους στην υλοποίηση δράσεων δικτύωσης στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων καθώς και το γνωστικό του υπόβαθρο σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων

   3. Η οικονομική προσφορά θα αξιολογηθεί με συντελεστή βαρύτητας 50%.

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της ημέρας και ώρας κατάθεσης των προσφορών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στα γραφεία της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

- Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης.

 

Πληροφορίες: κα. Πολυτίμη Γκιόκα τηλ.: 210 8224481, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (www.ecorec.gr)

Αθήνα 09/12/2013

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr