ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ)

Τίτλος θέσης      :  Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων ΟΕΑ

Έδρα εργασίας  :  Γραφεία Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

                            Μαμάη 3  Αθήνα Τ.Κ. 104 40

Θέση                 :  Πλήρους απασχόλησης

 

08/01/2016

Η περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) προκηρύσσει θέση πλήρους απασχόλησης Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων της ΟΕΑ. Ο/Η Yπεύθυνος/η Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων θα οργανώνει και υλοποιεί όλες τις δράσεις επικοινωνίας, δικτύωσης και εκδηλώσεις της ΟΕΑ και θα αναφέρεται στη Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΑ.

 

 

 

Οι κύριες αρμοδιότητές του/της θα είναι:

 1. Η εύρυθμη καθημερινή επικοινωνία της οργάνωσης κατά την διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της.
 2. Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός, ο τεχνικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση υλοποίησης και η συστηματική ενημέρωση όλων των επικοινωνιακών μέσων και δράσεων της οργάνωσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τους υπεύθυνους προγραμμάτων της ΟΕΑ (ιστοσελίδες, πλατφόρμες, newsletters, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζική αποστολή μηνυμάτων & δελτίων τύπου, ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, διαδικτυακές έρευνες  κ.α.).
 3. Υπεύθυνος υλοποίησης των εκδηλώσεων της ΟΕΑ στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων  (εκδηλώσεις εκτός γραφείων, ενημέρωση Πόρτα – Πόρτα, διοργάνωση ημερίδων, forum διαλόγου, συνεδρίων, σεμιναρίων, σύνταξη και αξιολόγηση προσφορών για προμήθειες, παρακολούθηση παραγωγής εκδόσεων, φυλλαδίων,  κ.α.)
 4. Εκπροσώπηση της ΟΕΑ σε διάφορες εκδηλώσεις, εάν χρειαστεί.
 5. Εκπόνηση μεταφράσεων από Αγγλικά – Ελληνικά και το αντίστροφο, καθώς και συγγραφή ή διόρθωση αναφορών για τις ανάγκες των επικοινωνιακών δράσεων της ΟΕΑ.

 

Επίσης, ο/η Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων της ΟΕΑ θα συμμετέχει επικουρικά και στα εξής:

 

 • Στην υποβολή προτάσεων (το επικοινωνιακό μέρος) σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, Ιδρύματα, Χορηγούς, Δωρεές, Καμπάνιες, Συνεργασίες με άλλους φορείς κ.λπ. σε συνεργασία με τους υπεύθυνους προγραμμάτων,
 • Στην υλοποίηση προγραμμάτων της οργάνωσης υπό την καθοδήγηση των υπευθύνων προγραμμάτων,
 • Στην οργάνωση και εκπόνηση του περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού προγράμματος υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Υποστήριξη σε άλλες δραστηριότητες της οργάνωσης, όπου χρειάζεται.

 

Απαραίτητα προσόντα

 

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης (πληροφορική, επικοινωνία, οργάνωση εκδηλώσεων κ.α.). Εναλλακτικά σχετικό Πτυχίο ΤΕΙ ή Πτυχίο Ιδιωτικής Σχολής.
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 5ετής) σε αντίστοιχη θέση (υπεύθυνου/νης Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων κ.λπ.)
 • Αποδεδειγμένες δεξιότητες σε πληροφορική, επικοινωνία, οργάνωση εκδηλώσεων, σύνταξη διαγωνισμών για προμήθειες κ.α.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Άριστη αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ (Office, Internet, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σχεδιασμός και ενημέρωση ιστοσελίδων)
 • Επικοινωνιακές, οργανωτικές δεξιότητες και διαπραγματευτικές ικανότητες,
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας
 • Ευελιξία στην εργασία σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, με προσανατολισμό προς την δράση και με δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αυτόνομης εργασίας εάν παραστεί ανάγκη,
 • Περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση, με συνδυασμό εθελοντικής προσφοράς και υψηλού επιπέδου επαγγελματισμό
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό για τις ανάγκες της οργάνωσης (εκτιμάται σε 1-4 ταξίδια ετησίως για 1-5 ημέρες σε κάθε ταξίδι)
 • Δυνατότητα 2 συστατικών επιστολών

 

Επιθυμητά προσόντα

 

Θα συνεκτιμηθεί θετικά κάποιο/α από τα παρακάτω:

 • Επιπρόσθετες σπουδές ή επιμόρφωση σε περιβαλλοντικό αντικείμενο.
 • Εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Αποδεδειγμένη ενασχόληση με περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά-ανθρωπιστικά θέματα, είτε σε κοινωνικό είτε σε εργασιακό επίπεδο
 • Εργασιακή ή εθελοντική εμπειρία σε ΜΚΟ (ή ειδικά σε περιβαλλοντική ΜΚΟ)
 • Δυνατότητα εργασίας εκτός τυπικού ωραρίου.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες για τη θέση, να αποστείλουν μέχρι και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (υπόψη υπεύθυνου ΟΕΑ) με την ένδειξη «Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων»:

 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους τους ενδιαφέρει η εργασία σε περιβαλλοντική ΜΚΟ, καθώς και γιατί θεωρούν τον εαυτό τους κατάλληλο/η για τη συγκεκριμένη θέση
 • Συστατικές επιστολές (εφόσον είναι διαθέσιμες).

 

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr