Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Ειδικού Επιστήμονα / Υπεύθυνου Προγραμμάτων

Η περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) προκηρύσσει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα/Υπεύθυνου Προγραμμάτων σχετικά με θέματα διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στην πρόληψη, μείωση και ανακύκλωση και γενικότερα στην Κυκλική Οικονομία.

 

Τίτλος θέσης Ειδικός Επιστήμονας/Υπεύθυνος προγραμμάτων
Έδρα εργασίας Γραφεία Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης
Μαμάη 3 Αθήνα Τ.Κ. 104 40
Θέση Πλήρους απασχόλησης

Περιγραφή θέσης

 • Οργάνωση και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικά με θέματα  διαχείρισης  αποβλήτων,  με έμφαση  στην πρόληψη, μείωση  και ανακύκλωση
 • Υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση ευρωπαϊκών και εθνικών (δήμοι, ιδρύματα, επιχειρήσεις κ.λπ.) προγραμμάτων και δράσεων
 • Οργάνωση, συντονισμός και υλοποίηση των επικοινωνιακών δράσεων των προγραμμάτων της ΟΕΑ (σε συνεργασία με τους υπεύθυνους κάθε προγράμματος), όπως παρακολούθηση- ενημέρωση ιστοσελίδων προγραμμάτων, newsletters, δελτία τύπου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, διαδικτυακές έρευνες κ.α.).
 • Σύνταξη τεχνικών αναφορών και επιστημονικών δημοσιεύσεων
 • Οργάνωση και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού
 • Ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την κάλυψη αναγκών εκπροσώπησης της ΟΕΑ στην υλοποίηση των προγραμμάτων.Όλα τα προαναφερθέντα θα υλοποιούνται σε συνεργασία με τους εκάστοτε υπεύθυνους των προγραμμάτων και δράσεων και τη Διεύθυνση της ΟΕΑ.
 

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Α.Ε.Ι.  της  ημεδαπής  ή  ισότιμου  ιδρύματος  της  αλλοδαπής  σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 5ετής) σε αντίστοιχο αντικείμενο
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Πολύ καλές γνώσεις χρήσης Η/Υ (MS Office, Internet, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης)
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας
 • Ευελιξία στην εργασία σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, με προσανατολισμό προς την δράση και με δυνατότητα αυτόνομης εργασίας εάν παραστεί ανάγκη
 • Ανάληψη    πρωτοβουλιών-    διαπραγματευτικές    ικανότητες-    δυνατότητα    ομιλιών/ παρουσιάσεων σε ευρύ κοινό
 • Περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση, με συνδυασμό εθελοντικής προσφοράς και υψηλού επιπέδου επαγγελματισμό
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό για τις ανάγκες της οργάνωσης
 • Δυνατότητα 2 συστατικών επιστολών


Επιθυμητά προσόντα

Θα συνεκτιμηθεί θετικά κάποιο/α από τα παρακάτω:

 • Μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό σε σχετικό αντικείμενο
 • Επιπρόσθετη άλλη επιμόρφωση
 •  Ύπαρξη επιστημονικού έργου (που να συμπεριλαμβάνει ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις σε συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά
 • Αποδεδειγμένη ενασχόληση με περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά-ανθρωπιστικά θέματα σε κοινωνικό επίπεδο
 • Εργασιακή ή εθελοντική εμπειρία σε ΜΚΟ (ή ειδικά σε περιβαλλοντική ΜΚΟ)
 • Ύπαρξη  αρθρογραφίας  και  άλλων  γραπτών  δεδομένων  ή/και  δημόσιων  ομιλιών σχετικά με κοινωνικά ή/και περιβαλλοντικά θέματα
 • Γνώση άλλης ξένης γλώσσας εκτός Αγγλικών.
 • Δυνατότητα εργασίας εκτός τυπικού ωραρίου.


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες για τη θέση, να αποστείλουν μέχρι και την Παρασκευή 29 Απριλίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με την ένδειξη «Θέση εργασίας Ειδικού Επιστήμονα/Υπεύθυνου Προγραμμάτων»:

 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους τους ενδιαφέρει η εργασία σε περιβαλλοντική ΜΚΟ, καθώς και γιατί θεωρούν τον εαυτό τους κατάλληλο/η για τη συγκεκριμένη θέση
 • Συστατικές επιστολές (εφόσον είναι διαθέσιμες).


Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΟΕΑ: www.ecorec.gr

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr