ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ)

Τίτλος θέσης      :  Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων ΟΕΑ

Έδρα εργασίας  :  Γραφεία Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

                            Μαμάη 3  Αθήνα Τ.Κ. 104 40

Θέση                 :  Πλήρους απασχόλησης

 

08/01/2016

Η περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) προκηρύσσει θέση πλήρους απασχόλησης Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων της ΟΕΑ. Ο/Η Yπεύθυνος/η Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων θα οργανώνει και υλοποιεί όλες τις δράσεις επικοινωνίας, δικτύωσης και εκδηλώσεις της ΟΕΑ και θα αναφέρεται στη Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΑ.

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ)

 

Τίτλος θέσης      :   Υπεύθυνος/η Διαχείρισης ΟΕΑ

Έδρα εργασίας  :   Γραφεία Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

                             Μαμάη 3  Αθήνα Τ.Κ. 104 40

Θέση                 :   Πλήρους απασχόλησης

 

08/01/2016

 

Η περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) προκηρύσσει θέση πλήρους απασχόλησης Υπεύθυνου/ης Διαχείρισης της ΟΕΑ. Ο/Η Yπεύθυνος/η Διαχείρισης θα συμμετάσχει σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και δικτύωσης της ΟΕΑ και θα αναφέρεται στη Διεύθυνση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΑ.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για Θέσεις Εργασίας σε Eυρωπαϊκό Έργο

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας MED2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 2, ΜΕΤΡΟ 2.1 «Προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της κληρονομιάς»

 

Αναθέτουσα Αρχή:    

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ)

Ταχ. Δ/νση : Μαμάη 3, Τ.Κ. 104 40, ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ

Τηλέφωνα: +30 210 8224481

Fax : +30 210 8224481

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πληροφορίες: κα. Πολυτιμή Γκιόκα

 

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Αριθ. Πρωτ. 5/09-12-2013

Αναλυτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

 

Για την επιλογή αναδόχου για: (α) διοικητική και οικονομική παρακολούθηση (β) επικοινωνιακή στρατηγική (γ) δράσεις δικτύωσης, στο πλαίσιο του έργου “Zero Waste Pro” και κωδικό έργου 1CAP-MED12- ZERO WASTE.

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης,

Έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς (ΕΚ) Αριθμ. 1341/2008 και (ΕΚ) Αριθμ. 284/2009.
 2. τις διατάξεις του (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ΕΤΠΑ.
 3. τις διατάξεις του (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ΕΤΠΑ.
 4. την με αριθ. 1/06-12-2012 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης ανακοίνωσης για την επιλογή Αναδόχου για τις δράσεις: Δράση 1.1 Τρέχουσα διαχείριση του Έργου, συντονισμός και εσωτερική επικοινωνία, Δράση 1.2 Οικονομική διαχείριση του Έργου, Δράση 1.3 Έλεγχος και  παρακολούθηση της εξέλιξης του Έργου, Δράση 2.1 Επικοινωνιακή στρατηγική και εικόνα του Έργου, Δράση 3.1 Δράσεις δικτυώσεις και ανταλλαγή αποτελεσμάτων ανάμεσα στις ομάδες έργων με κοινό θεματικό άξονα και εφαρμογή αυτών, στο πλαίσιο του έργου “ZEROWASTEPRO”
 5. το εγκεκριμένο ΤΔΕ του Έργου “ZERO WASTE PRO” που έχει ενταχθεί στον Άξονα 2 Μέτρο 2.1 του προγράμματος MED 2007-2013
 6. τη Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου και
 7. τη Σύμβαση μεταξύ των εταίρων του έργου

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το σύνολο του έργου και προϋπολογισμό 11.425€ πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα προκήρυξη.

Πιο συγκεκριμένα, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης προτίθεται να αναθέσει:

Read more...

Πρόσκληση για Θέσεις Εργασίας σε Eυρωπαϊκό πρόγραμμα

Αθήνα, 09/09/2013

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, αναζητεί συνεργάτες για να εργαστούν στο Ευρωπαϊκό Έργο “Zero Waste Pro” και κωδικό έργου 1CAP-MED12- ZERO WASTE.

Στο πλαίσιο της εργασίας ο συνεργάτης θα έχει την υποχρέωση να ακολουθεί τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του Έργου, να τηρεί απολύτως όσα θα συμφωνηθούν για το αντικείμενο και τους όρους απασχόλησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ο αριθμός άνθρωπο-ημερών που θα απασχοληθούν, η προβλεπόμενη αμοιβή ανάλογα με την εμπειρία, το γνωστικό αντικείμενο και τις ευθύνες που θα αναλάβουν καθώς και o χώρος παροχής της εργασίας.

Με βάση τις ανάγκες που περιγράφονται αναλυτικά στην εγκριθείσα πρόταση, την υποχρέωση εργασίας σε ομάδα και τις κατευθύνσεις που θα δίνει η Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωση, ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα εμπλέκεται στα παρακάτω πακέτα εργασίας (ΠΕ) του έργου «Zero Waste Pro»:

ΠΕ 1

 • Διοικητική και οικονομική διαχείριση του Έργου

ΠΕ 2

 • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κεφαλαιοποίηση επικοινωνιακή στρατηγική και εικόνα του Έργου
 • Εκδηλώσεις και δράσεις με τα μέσα ενημέρωσης
 • Ιστοχώρος του Έργου και γενικό πληροφοριακό υλικό
 • Εκπαίδευση και Πράσινο Νησί
 • Επικοινωνιακές Δράσεις με στόχο τη διάδοση σε εμπλεκόμενους φορείς

ΠΕ 3

 • Ανταλλαγή αποτελεσμάτων ανάμεσα στις ομάδες έργων με κοινό θεματικό άξονα και εφαρμογή αυτών
 • Δραστηριότητες δικτύωσης- συνάθροιση πληροφορίας - διεθνή εργαστήρια
 • Ανταλλαγή προτάσεων πολιτικής και εργαλείων εφαρμογής

Μεταξύ των εκπροσώπων της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και του συνεργάτη που θα επιλεγεί να εργαστεί στο συγκεκριμένο έργο θα υπογραφεί σύμβαση, όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές του έργου, που θα περιγράφει τις δραστηριότητες που θα εμπλακεί και τις αρμοδιότητες που θα αναλάβει.
Συγκεκριμένα με την παρούσα πρόσκληση ζητείται:

- Ένα άτομο με επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε έργα οικιακής και δημοτικής κομποστοποίησης, που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Απαραίτητη είναι επίσης, η θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία σε έργα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων - τουλάχιστον 8ετή προϋπηρεσία ή ενασχόληση σε παρόμοια έργα – καθώς και η συμμετοχή σε παρόμοιες δραστηριότητες που έχουν συμμετάσχει δήμοι της Ελλάδας ή άλλης Ευρωπαϊκής χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης να έχει άριστη γνώση αγγλικής, και προαιρετικά γαλλικής γλώσσας.

Η υποβολή των βιογραφικών και της επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να γίνει μέχρι τις 29/09/2013.

Υποβολή βιογραφικών και επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Μαμάη 3, Αθήνα 10440, τηλ/FAX: 2108224481
Υπόψη κας Πολίνας Γκιόκα

 

Πρόσκληση για Θέσεις Εργασίας σε Eυρωπαϊκό πρόγραμμα

Αθήνα, 08/07/2013

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, αναζητεί συνεργάτες για να εργαστούν στο ευρωπαϊκό Έργο “Zero Waste Pro” και κωδικό έργου 1CAP-MED12- ZERO WASTE.

Στο πλαίσιο της εργασίας ο συνεργάτης θα έχει την υποχρέωση να ακολουθεί τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του Έργου, να τηρεί απολύτως όσα θα συμφωνηθούν για το αντικείμενο και τους όρους απασχόλησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ο αριθμός άνθρωπο-ημερών που θα απασχοληθούν, η προβλεπόμενη αμοιβή ανάλογα με την εμπειρία, το γνωστικό αντικείμενο και τις ευθύνες που θα αναλάβουν καθώς και o χώρος παροχής της εργασίας.

Με βάση τις ανάγκες που περιγράφονται αναλυτικά στην εγκριθείσα πρόταση, την υποχρέωση εργασίας σε ομάδα και τις κατευθύνσεις που θα δίνει η Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωση, ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα εμπλέκεται στα παρακάτω πακέτα εργασίας (ΠΕ) του έργου «Zero Waste Pro»:

ΠΕ 1

 • Διοικητική και οικονομική διαχείριση του Έργου

ΠΕ 2

 • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κεφαλαιοποίηση επικοινωνιακή στρατηγική και εικόνα του Έργου
 • Εκδηλώσεις και δράσεις με τα μέσα ενημέρωσης
 • Ιστοχώρος του Έργου και γενικό πληροφοριακό υλικό
 • Εκπαίδευση και Πράσινο Νησί
 • Επικοινωνιακές Δράσεις με στόχο τη διάδοση σε εμπλεκόμενους φορείς

ΠΕ 3

 • Ανταλλαγή αποτελεσμάτων ανάμεσα στις ομάδες έργων με κοινό θεματικό άξονα και εφαρμογή αυτών
 • Δραστηριότητες δικτύωσης- συνάθροιση πληροφορίας - διεθνή εργαστήρια
 • Ανταλλαγή προτάσεων πολιτικής και εργαλείων εφαρμογής

Μεταξύ των εκπροσώπων της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και του συνεργάτη που θα επιλεγεί να εργαστεί στο συγκεκριμένο έργο θα υπογραφεί σύμβαση, όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές του έργου, που θα περιγράφει τις δραστηριότητες που θα εμπλακεί και τις αρμοδιότητες που θα αναλάβει.

Συγκεκριμένα με την παρούσα πρόσκληση ζητείται:

- Ένα άτομο με επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε έργα οικιακής και δημοτικής κομποστοποίησης, που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Απαραίτητη είναι επίσης, η θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία σε έργα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων - τουλάχιστον 4ετή προϋπηρεσία ή ενασχόληση σε παρόμοια έργα – καθώς και η συμμετοχή σε παρόμοιες δραστηριότητες που έχουν συμμετάσχει δήμοι της Ελλάδας ή άλλης Ευρωπαϊκής χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης να έχει άριστη γνώση αγγλικής, και προαιρετικά γαλλικής γλώσσας.

Η υποβολή των βιογραφικών και της επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να γίνει μέχρι τις 22/07/2013.

Υποβολή βιογραφικών και επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Μαμάη 3, Αθήνα 10440, τηλ/FAX: 2108224481
Υπόψη κας Πολίνας Γκιόκα

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr