Απορρύπανση, Αξιοποίηση και Ανακύκλωση

Hits: 1190

Στα οχήματα μετά τη παράδοση τους σε εγκαταστάσεις συλλογής πρέπει να γίνεται: