Π.Δ. 115 - Μπαταρίες & Συσσωρευτές

batteries ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 115

Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης "Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες" (Β 781) και 19871/2000 κοινής υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κ.λ.π." (Β 963).

"Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών"

Αυτό το ΠΔ αφορά στη διαχείριση των μπαταριών και των συσσωρευτών. Οι ηλεκτρικές στήλες είναι οι κοινές μπαταρίες που χρησιμοποιούμε στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές π.χ. ασύρματα ή κινητά τηλέφωνα, παιχνίδια, τηλεχειριστήρια κ.λπ. Συσσωρευτές είναι οι μεγάλες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες όπως αυτές των οχημάτων ή οι βιομηχανικές.

Άρθρο 1 Σκοπός

Με το παρόν Διάταγμα αποσκοπείται η αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες» (Β' 781) και της 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών κ.λπ.» (Β' 963) που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 1650/1986 και σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/157/ΕΟΚ, 93/86/ ΕΟΚ και 98/101/ΕΚ αντίστοιχα ώστε τα θεσπιζόμενα μέρα για τη διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να ανταποκρίνονται στους στόχους καιτις γενικές αρχέςτου Ν. 2939/2001 (άρθρα 1 και 4) και να επιτυγχάνεται έτσι πιο αποτελεσματικά για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον η κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και περαιτέρω η αξιοποίηση τους.

Κατεβάστε εδώΠρογράμματα

© 2023 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr