ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ)

 

Τίτλος θέσης      :   Υπεύθυνος/η Διαχείρισης ΟΕΑ

Έδρα εργασίας  :   Γραφεία Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

                             Μαμάη 3  Αθήνα Τ.Κ. 104 40

Θέση                 :   Πλήρους απασχόλησης

 

08/01/2016

 

Η περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) προκηρύσσει θέση πλήρους απασχόλησης Υπεύθυνου/ης Διαχείρισης της ΟΕΑ. Ο/Η Yπεύθυνος/η Διαχείρισης θα συμμετάσχει σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και δικτύωσης της ΟΕΑ και θα αναφέρεται στη Διεύθυνση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΑ.

Οι κύριες αρμοδιότητές του/της θα είναι:

 

 1. Η εύρυθμη λειτουργία της οργάνωσης, η καθοδήγηση, επίβλεψη και ο συντονισμός των συνεργατών (μόνιμο προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες), σε συστηματική συνεργασία με τη Διεύθυνση και το ΔΣ της ΟΕΑ.
 2. Ο τεχνικός σχεδιασμός, ο επιχειρησιακός προγραμματισμός και η παρακολούθηση υλοποίησης όλων των δράσεων της οργάνωσης, καθώς και η  σύνταξη του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού δράσεων (σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της ΟΕΑ).
 3. Ο οικονομικός προγραμματισμός της ΟΕΑ, καθώς και η συστηματική παρακολούθηση των οικονομικών σε συνεργασία με τον εξωτερικό λογιστή. Επίσης, η σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού εσόδων/ εξόδων. Για τα προαναφερθέντα θα υπάρχει μόνιμη συνεργασία με τη Διεύθυνση και το ΔΣ της ΟΕΑ.
 4. Το διαχειριστικό μέρος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα εξής: συμπλήρωση και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, σύναψη συμβάσεων, προμήθειες, οικονομική παρακολούθηση, πληρωμές, σύνταξη αναφορών.  Όλα τα προαναφερθέντα θα υλοποιούνται σε συνεργασία με τους εκάστοτε υπεύθυνους προγραμμάτων και τη Διεύθυνση της ΟΕΑ.

 

Επίσης, ο/η Υπεύθυνος/η Διαχείρισης της ΟΕΑ θα συμμετέχει συστηματικά στα εξής:

 

 • Στο σχεδιασμό και συντονισμό των δράσεων εύρεσης πόρων της οργάνωσης
 • Στην υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, Ιδρύματα, Χορηγούς, Δωρεές, Καμπάνιες, Συνεργασίες με άλλους φορείς κ.λπ. σε συνεργασία με τους υπεύθυνους προγραμμάτων.
 • Στην υλοποίηση των επικοινωνιακών δράσεων όλων των προγραμμάτων της οργάνωσης (σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Προγραμμάτων), όπως παρακολούθηση- ενημέρωση ιστοσελίδων προγραμμάτων, newsletters, δελτία τύπου κ.α.

 

Απαραίτητα προσόντα

 

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 5ετής) σε αντίστοιχη θέση (διοίκηση, συντονισμός, διεύθυνση κ.λπ.)
 • Αποδεδειγμένες δεξιότητες σε θέματα διοίκησης, συντονισμού, διεύθυνσης
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Άριστη αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ (Office, Internet, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης)
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας
 • Ευελιξία στην εργασία σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, με προσανατολισμό προς την δράση και με δυνατότητα αυτόνομης εργασίας εάν παραστεί ανάγκη
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών- διαπραγματευτικές ικανότητες- δυνατότητα ομιλιών/ παρουσιάσεων σε ευρύ κοινό
 • Περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση, με συνδυασμό εθελοντικής προσφοράς και υψηλού επιπέδου επαγγελματισμό
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό για τις ανάγκες της οργάνωσης (εκτιμάται σε 2-3 ταξίδια ετησίως για 1-2 ημέρες σε κάθε ταξίδι)
 • Δυνατότητα 2 συστατικών επιστολών

 

Επιθυμητά προσόντα

 

Θα συνεκτιμηθεί θετικά κάποιο/α από τα παρακάτω:

 • Μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο των σπουδών
 • Επιπρόσθετες σπουδές ή επιμόρφωση σε περιβαλλοντικό αντικείμενο.
 • Ύπαρξη επιστημονικού έργου (που να συμπεριλαμβάνει ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις σε συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά
 • Αποδεδειγμένη ενασχόληση με περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά-ανθρωπιστικά θέματα, είτε σε κοινωνικό είτε σε εργασιακό επίπεδο
 • Εργασιακή ή εθελοντική εμπειρία σε ΜΚΟ (ή ειδικά σε περιβαλλοντική ΜΚΟ)
 • Ύπαρξη αρθρογραφίας και άλλων γραπτών δεδομένων ή/και δημόσιων ομιλιών σχετικά με κοινωνικά ή/και περιβαλλοντικά θέματα
 • Γνώση άλλης ξένης γλώσσας εκτός Αγγλικών.
 • Δυνατότητα εργασίας εκτός τυπικού ωραρίου.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες για τη θέση, να αποστείλουν μέχρι και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (υπόψη υπεύθυνου ΟΕΑ) με την ένδειξη «Υπεύθυνος/η Διαχείρισης»:

 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους τους ενδιαφέρει η εργασία σε περιβαλλοντική ΜΚΟ, καθώς και γιατί θεωρούν τον εαυτό τους κατάλληλο/η για τη συγκεκριμένη θέση
 • Συστατικές επιστολές (εφόσον είναι διαθέσιμες).

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr