ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δέκα (10) φυσικών προσώπων (εφεξής ο «Συνεργάτης παραλίας»).

Οι Συνεργάτες παραλίας θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος της ΟΕΑ στις αντίστοιχες περιοχές εφαρμογής, με σκοπό τη βέλτιστη υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Έργου. Το Έργο που θα υλοποιηθεί από την ΟΕΑ αποσκοπεί στην πρόληψη, τον περιορισμό και την ορθή ανακύκλωση των απορριμμάτων στις παραλίες και κατ’ επέκταση στις παρακείμενες παράκτιες περιοχές.

Οι Συνεργάτες παραλίας, θα αναλάβουν, σε κυλιόμενες βάρδιες, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, καθώς και την επίβλεψη της ανακύκλωσης σε κάθε μια από τις 5 παραλίες- περιοχές υλοποίησης του Έργου, που παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

A/A

Όνομα παραλίας/ παράκτιας περιοχής

Δήμος

Αρ. ατόμων

Π.1

Μαραθώνας

Μαραθώνας (Αττική)

2

Π.2

Προκυμαία Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

2

Π.3

Άγιος Προκόπιος

Νάξος

2

Π.4

Νέα Χώρα

Χανίων

2

Π.5

Ποταμός

Θερμαϊκός

2

 

 

Ειδικότερα, ο Συνεργάτης παραλίας θα είναι επιφορτισμένος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

·         Ενημέρωση των επισκεπτών για το Έργο.

·         Διανομή ενημερωτικού υλικού στους επισκέπτες.

·         Προετοιμασία ορθοστατών  - έλεγχος  (πρωί)

·         Καταμέτρηση των υλικών που θα επιστρέφονται στους ειδικούς ορθοστάτες που θα βρίσκονται στο χώρο, Ζύγιση – αρίθμηση ποσοτήτων.

·         Συλλογή των πιθανών υλικών από την παραλία που δεν επιστράφηκαν στους ορθοστάτες, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση της καθαριότητας στην παραλία.

·         Παρακολούθηση πληρότητας & αλλαγή σάκων ορθοστατών, μεταφορά σάκων σε σημείο συγκέντρωσης.

·         Μεταφορά υλικών από ορθοστάτες σε κάδους Δήμου.

·         Πόρτα – Πόρτα ενημέρωση και διανομή υλικού στις επιχειρήσεις και οικίες της περιοχής, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στο Έργο.

·         Συμπλήρωση και αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ειδικής ημερήσιας φόρμας καταγραφής στατιστικών δεδομένων στην ΟΕΑ.

·         Διεκπεραίωση επικοινωνίας με την ΟΕΑ για αναφορά πιθανών έκτακτων γεγονότων, των οποίων η ΟΕΑ πρέπει να επιληφθεί αρμοδίως.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το διάστημα 09/07/2018 έως 30/09/2018 ο Συνεργάτης παραλίας θα βρίσκεται στην παραλία/παράκτια περιοχή της αρμοδιότητάς του σε καθημερινή βάση.

Συνολικά, ο Συνεργάτης παραλίας θα παρίσταται στην παραλία/παράκτια περιοχή για 12 εβδομάδες, με ευέλικτο και κυλιόμενο συμφωνημένο ωράριο. Η παρουσία του θα είναι, ανάλογα τη βάρδια, 5,5 ώρες κατά το χρονικό διάστημα από τις 9:00 - 14:30 και κατά το χρονικό διάστημα 14:30 – 20:00.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το σύνολο της αμοιβής του Συνεργάτη παραλίας ανέρχεται στο ποσό του βασικού μισθού, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ

·         Κάτοικος της περιοχής υλοποίησης ή γειτονικής περιοχής.

·         Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

·         Γνώση χειρισμού Η/Υ.

·         Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ

·         Νέος/α ηλικίας 18-35.

·         Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο με το περιβάλλον.

·         Mακροχρόνια άνεργος.

·         Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

·         Κάτοχος άδειας οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου/μηχανής

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς  η περιοχή στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να απασχοληθεί.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να αποστείλουν τα δικαιολογητικά μέχρι τις 20 Ιουνίου 2018 στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δε θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Για ερωτήματα, που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους κάθε μέρα και ώρες 10:00 – 17:00 στο 210-8224481. 

 

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr