ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ)

Η περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) προκηρύσσει θέση πλήρους απασχόλησης Υπεύθυνου/ης Προγραμμάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων της ΟΕΑ. Ο/Η Yπεύθυνος/η Προγραμμάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων θα συμμετέχει στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων, μελετών, πιλοτικών εφαρμογών, δράσεων, επιστημονικών εκδηλώσεων, επιστημονικών επιτροπών, τεχνική υποστήριξη δήμων, σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων, την Κυκλική Οικονομία και τη σχετική Κοινωνική Οικονομία. Ο Yπεύθυνος/η Προγραμμάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων θα αναφέρεται στη Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΑ.

Οι κύριες αρμοδιότητές του/της  θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 1. Το σχεδιασμό, τη συγγραφή και την υποβολή εθνικών ή ευρωπαϊκών προτάσεων σχετικών με την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων, την Κυκλική Οικονομία, τη σχετική Κοινωνική Οικονομία, καθώς και άλλων σχετικών προγραμμάτων ή δράσεων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τα μέλη της οργάνωσης.
 2. Τη συμμετοχή, το συντονισμό ή την ολοκληρωμένη υπευθυνότητα στην υλοποίηση (όλων των σταδίων) υπαρχόντων και μελλοντικών προγραμμάτων της ΟΕΑ σχετικών με τις δραστηριότητες της ΟΕΑ.
 3. Την εκπροσώπηση της ΟΕΑ σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, forum, επιτροπές, ΜΜΕ, σχετικά με τα αντικείμενα των προγραμμάτων, αλλά και των άλλων δράσεων πολιτικής της ΟΕΑ.
 4. Τη συνεργασία με άλλους υπεύθυνους της ΟΕΑ στην υλοποίηση των επικοινωνιακών και άλλων δράσεων και εκδηλώσεων, στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων της ΟΕΑ.
 5. Τη συμμετοχή στο ECO-Παρατηρητήριο Κυκλικής Οικονομίας.

 

Επίσης, ο/η Υπεύθυνος/η Προγραμμάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων της ΟΕΑ  θα συμμετέχει επικουρικά και στα εξής:

 • Στην οργάνωση και υλοποίηση του περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού προγράμματος της ΟΕΑ σε σχολεία, υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Στην υλοποίηση άλλων δράσεων και υποχρεώσεων της ΟΕΑ, όπως επιμόρφωση ανέργων, πρακτική άσκηση φοιτητών, εκπαιδευτικά σεμινάρια, υποστήριξη διπλωματικών εργασιών, υποστήριξη ΚΟΙΝΣΕΠ κ.λπ.
 • Υποστήριξη σε άλλες δραστηριότητες της οργάνωσης, ανάλογα τις εκάστοτε ανάγκες.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης (Περιβάλλον, Διαχείριση Αποβλήτων κ.α.).
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 2 ετών) σε αντίστοιχη θέση (υπεύθυνου υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων κ.λπ.).
 • Εμπειρία από συμμετοχή, υλοποίηση, συγγραφή αναφορών, επιστημονικό έργο σε σχετικά ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, μελέτες ή έργα (να επισυναφθεί αναλυτικός κατάλογος).
 • Επιστημονικό έργο με κάποια από τα επόμενα: α) παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες, β) επιστημονικά άρθρα σε επιστημονικά ή επαγγελματικά περιοδικά, γ) συμμετοχή σε επιστημονικές και μελετητικές ομάδας δουλειάς, δ) συγγραφή επιστημονικών αναφορών ή δοκιμίων.
 • Γνώση της σχετικής νομοθεσίας, των βασικών διαχειριστικών – τεχνολογικών θεμάτων και προβλημάτων, σχετικά με τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα και αλλού. 
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Office, Internet)
 • Επικοινωνιακές, οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες,
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας
 • Ευελιξία στην εργασία σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, με προσανατολισμό προς τη δράση και με δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αυτόνομης εργασίας εάν παραστεί ανάγκη,
 • Περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση, με συνδυασμό εθελοντικής προσφοράς και υψηλού επιπέδου επαγγελματισμό
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό για τις ανάγκες της οργάνωσης (εκτιμάται σε 1-4 ταξίδια ετησίως για 1-5 ημέρες σε κάθε ταξίδι)
 • Δυνατότητα 2 συστατικών επιστολών

Επιθυμητά προσόντα

Θα συνεκτιμηθεί θετικά κάποιο/α από τα παρακάτω:

 • Μεταπτυχιακός ή/και διδακτορικός τίτλος στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ή σε κάποιο συναφές περιβαλλοντικό αντικείμενο.
 • Επιπρόσθετες σπουδές ή επιμόρφωση σε συναφές περιβαλλοντικό αντικείμενο.
 • Γνώση άλλης ξένης γλώσσας εκτός Αγγλικών.
 • Αποδεδειγμένη ενασχόληση με περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά-ανθρωπιστικά θέματα, είτε σε κοινωνικό είτε σε εργασιακό επίπεδο
 • Ύπαρξη αρθρογραφίας και άλλων γραπτών δεδομένων ή/και δημόσιων ομιλιών σχετικά με κοινωνικά ή/και περιβαλλοντικά θέματα
 • Εργασιακή ή εθελοντική εμπειρία σε ΜΚΟ (ή ειδικά σε περιβαλλοντική ΜΚΟ)
 • Δυνατότητα εργασίας εκτός τυπικού ωραρίου.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες για τη θέση, να αποστείλουν μέχρι και την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(υπόψη υπεύθυνου ΟΕΑ) με την ένδειξη «Υπεύθυνος/η Προγραμμάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων»:

 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους τους ενδιαφέρει η εργασία σε περιβαλλοντική ΜΚΟ, καθώς και γιατί θεωρούν τον εαυτό τους κατάλληλο/η για τη συγκεκριμένη θέση
 • Συστατικές επιστολές (εφόσον είναι διαθέσιμες).

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της ΟΕΑ: www.ecorec.gr

© 2021 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr