Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Καταλοίπων και Αποβλήτων

Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Καταλοίπων και Αποβλήτων

Σύμφωνα με εκτιμήσεις σήμερα παράγονται πάνω από 200.000 τόνοι πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων.

H CYCLON, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και η ΑΝΕΚ συνεργάζονται στην υλοποίηση προγράμματος για την προώθηση της περιβαλλοντικά υπεύθυνης διαχείρισης των πετρελαιοειδών καταλοίπων και αποβλήτων, που περιλαμβάνουν μείγματα καυσίμων, λάσπες δεξαμενών καυσίμων και άλλα πετρελαιοειδή, τα οποία όμως δεν καλύπτονται από τον Ν. 2939/2001 και το ΠΔ 82/2004 για την Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.

Read More

Ο τίτλος του προγράμματος είναι Integrated Green Life-Cycle Management of Waste Oils and Petroleum Residues (LIFE 10 ENV/GR/000606) συγχρηματοδοτείτε από το LIFE+ Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2011 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2014.

Στόχος του προγράμματος είναι η εφαρμογή της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων:

 • βελτιώνοντας τη διαλογή στην πηγή, καθώς και τις πρακτικές συλλογής και μεταφοράς τους,
 • αναπτύσσοντας δίκτυο σημείων συλλογής,
 • ευαισθητοποιώντας τους εμπλεκόμενους φορείς και τους παραγωγούς των αποβλήτων
 • συμπληρώνοντας τις αναγκαίες περιβαλλοντικές υποδομές

ώστε να κλείσει ο κύκλος της διαχείρισης των αποβλήτων αυτών με την επαναφορά τους στην παραγωγική διαδικασία.

 • Η ολοκληρωμένη πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Καταλοίπων και Αποβλήτων με βάση τον Κύκλο-Ζωής θα συμβάλλει:
 • στην βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος,
 • στην εφαρμογή στην πράξη της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας,
 • στην προστασία των φυσικών πόρων
 • στη βελτίωση της επεξεργασίας των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (αποτρέποντας την ανάμειξη τους με άλλα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα),
 • στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διαλογής στην πηγή, μεταφοράς και επεξεργασίας των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων
 • στη γενικότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, τόσο των παραγωγών αυτών των αποβλήτων, όσο και του ευρύτερου κοινού.

Στη διάρκεια των 3 χρόνων υλοποίησης του προγράμματος

Θα καταγραφούν οι πηγές πετρελαιοειδών καταλοίπων και αποβλήτων και θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις κύριες πηγές παραγωγής και τα σημεία συλλογής τους. Επίσης, θα ταυτοποιηθεί η χημική τους σύσταση, με χημική ανάλυση δειγμάτων από διαφορετικές πηγές.

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις σε τεχνικές και υποδομές για τη διαλογή στην πηγή, συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων αυτών, θα εφαρμοστεί πιλοτικά η χωριστή συλλογή τους σε 2 πλοία της ΑΝΕΚ, με την εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού.

Η διαμόρφωση στρατηγικής για την ολοκληρωμένη πράσινη διαχείριση των πετρελαιοειδών καταλοίπων και αποβλήτων με βάση τον Κύκλο-Ζωής, θα επιτευχθεί με τη διοργάνωση συναντήσεων διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς, ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών, έρευνας με ειδικά ερωτηματολόγια, καταγραφής υπαρχουσών υποδομών, επεξεργασίας προτάσεων για επέκταση και βελτίωσή τους. Όλα αυτά θα συμβάλλουν και στη σύνταξη του Οδηγού Πράσινων Πρακτικών για τη διαχείριση πετρελαιοειδών καταλοίπων και αποβλήτων.

Τέλος σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα γίνεται τακτική ενημέρωση του κοινού με την έκδοση ειδικών εντύπων, ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, ιστοσελίδας, e-newsletter, δελτίων τύπου, άρθρων, συμμετοχής σε εκδηλώσεις, εκθέσεις και ημερίδες.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr