Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προώθηση των βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων

Το έργο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προώθηση των βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων»- Building-SPP, στοχεύει στην ενσωμάτωση των βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων τόσο στην Πορτογαλία όσο και στην Ελλάδα μέσω 3  βασικών ενεργειών:

  1. Υποστήριξη των δημόσιων φορέων στην κατάρτιση μίας στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις η οποία θα είναι σε αρμονία με την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική τους πολιτική.
  2. Ενθάρρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στις αναθέτουσες αρχές.
  3. Προώθηση της ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των σχέσεων ανάμεσα στις αναθέτουσες αρχές και τους προμηθευτές. Read More

Στο πλαίσιο του έργου θα εξεταστούν διαφορετικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κατάλληλης στρατηγικής προμηθειών η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων όλων των σχετικών πολιτικών που δεσμεύονται να εφαρμόσουν οι δημόσιες αρχές. Επιπλέον, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ενημέρωσης, την ανάπτυξη ενός δικτύου φορέων καθώς και την προώθηση της συνεργασίας και της κατάρτισης των προμηθευτών και των αναθετουσών αρχών σχετικά με τις βιώσιμες συμβάσεις.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr