Ανάπτυξη και Προώθηση στην Αγορά της περιβαλλοντικά ορθής επεξεργασίας των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

Ανάπτυξη και Προώθηση στην Αγορά της περιβαλλοντικά ορθής επεξεργασίας των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων (Market Promotion and Development of Eco – Processes for Waste Oils and Petroleum Residues – MARE)


Το MARE είναι ένα οικο-καινοτόμο πρόγραμμα που υλοποιείται από τη CYCLON HELLAS Α.Ε. (βιομηχανική και εμπορική εταιρία) και την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (μη κυβερνητική οργάνωση) και υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα – Πλαίσιο για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Eco-Innovation 2010.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα MARE θα αναπτύξει μια οικο - καινοτόμο διαδικασία  ανάκτησης υλικών από πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα βασισμένη στην χρήση εξατμιστήρα λεπτής στοιβάδος, μια τεχνική που δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για την ανάκτηση υλικών από τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα. Η νέα μονάδα επεξεργασίας θα ανεγερθεί στην ήδη υπάρχουσα μονάδα επαναδιύλισης χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων της CYCLON. Κατά τη διάρκεια του έργου, 2.000 τόνοι πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων (ποσότητα που εκτιμάται στο 1% της συνολικής ποσότητας των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων που προκύπτουν ετησίως στην Ελλάδα) θα υποβάλλονται, ετησίως, σε επεξεργασία όπου θα διαχωρίζονται σε καύσιμα, πετρελαιοειδή κατάλοιπα και νερό.

Στόχοι

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος MARE είναι:

  • Να προωθήσει μια καινοτόμο, περιβαλλοντικά ορθή τεχνική ανάκτησης υλικών από τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα βασισμένη στην χρήση εξατμιστήρα λεπτής στοιβάδος.
  • Να ελαχιστοποιηθούν τα εμπόδια και οι φραγμοί της αγοράς για την προώθηση μιας πιο πράσινης επεξεργασίας των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων με τη χρήση εξατμιστήρα λεπτής στοιβάδος.
  • Να προωθήσει τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, συγκεκριμένα, των λιπαντικών ελαίων και του πετρελαίου, με μία προσέγγιση ανάλυσης του κύκλου ζωής , προκειμένου να αποσυνδεθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την οικονομική μεγέθυνση, μέσω της αναγέννησης των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων, σε ένα «νέο προϊόν» και όχι την εκμετάλλευση περαιτέρω πόρων.
  • Να συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή της Θεματικής Στρατηγικής για τα Απόβλητα και την Αειφόρο Χρήση των Φυσικών Πόρων, της νέας οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα, της οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα και του Κανονισμού για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Σήμερα, τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα συχνά αναμειγνύονται με τα απόβλητα λιπαντικά έλαια με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση αναγέννησης και των δύο ρευμάτων οργανικών αποβλήτων. Η ξεχωριστή συλλογή και αναγέννηση των δύο παραπάνω ρευμάτων αποβλήτων θα έχει τα εξής αποτελέσματα:

  • Σημαντική ανάκτηση υλικών από τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα (έως και 80%), υψηλής ποιότητας όπως το αεριέλαιο κενού και βαρέων υπολειμμάτων απόσταξης (βαρύ μαζούτ).
  • Καύσιμο υψηλότερης θερμογόνου αξίας.
  • Η χρήση του εξατμιστήρα λεπτής στοιβάδος στη νέα μονάδα επεξεργασίας θα μειώσει σημαντικά τις απώλειες που προκύπτουν από το άνοιγμα και το κλείσιμο των διακοπτών λειτουργίας της μονάδας (will decrease significantly maintenance shut downs).
  • Εφόσον 2.000 τόνοι / έτος πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων θα επεξεργάζονται χωριστά, η μονάδα επεξεργασίας  αποβλήτων λιπαντικών ελαίων της CYCLON θα μπορεί να διαχειρίζεται επιπλέον 2000 τόνους / έτος απόβλητα λιπαντικά έλαια και να παράγει από αυτά 1400 τόνους /έτος αναγεννημένα λιπαντικά έλαια (η διαδικασία έχει απόδοση 70%).
  • Βελτίωση της ποιότητας των αναγεννημένων λιπαντικών ελαίων καθώς η μονάδα δεν θα τροφοδοτείται από άλλα πετρελαιοειδή απόβλητα.
  • Δεδομένου ότι τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια που θα τροφοδοτούν τη μονάδα αναγέννησης δεν θα περιέχουν άλλα πετρελαιοειδή απόβλητα, θα αυξηθεί η περίοδος λειτουργίας της μονάδας αναγέννησης τω ν χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων μεταξύ του ανοίγματος και του κλεισίματος των διακοπτών λειτουργίας της μονάδας. Επιπλέον, θα αυξηθεί η περίοδος λειτουργίας των καταλυτών που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της αναγέννησης και που επηρεάζονται αρνητικά από άλλες προσμείξεις.

Το πρόγραμμα MARE αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος είναι η προώθηση και μεταφορά της τεχνογνωσίας καθώς και η υιοθέτηση της οικο – καινοτόμου τεχνολογίας και από άλλες συναφείς επιχειρήσεις. Επιπλέον, η CYCLON θα είναι διαθέσιμη να επιδείξει την τεχνολογία και το πώς λειτουργεί σε όλες τις σχετικές εταιρίες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα MARE  συγχρηματοδοτείται κατά 42% από το Πρόγραμμα – Πλαίσιο για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr