Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας

 

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι

τις 15 Νοεμβρίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΘΡΙΑΣΙΟΣ»

που εδρεύει στην οδό Αιγινήτου 21, Κηφισιά (γραφεία του Συντονιστή Εταίρου Headway Σύμβουλοι Οικονομολόγοι ΕΠΕ), ενημερώνει για την έναρξη της υλοποίησης της προαναφερόμενης πράξης.

Αντικείμενο της πράξης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Το παρόν σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση στην απασχόληση 80 ανέργων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 με χαμηλά τυπικά προσόντα, άτομα με θρησκευτικές πληθυσμιακές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και άτομα σε κατάσταση φτώχειας ή επαπειλούμενα από φτώχεια) της περιοχής που ορίζεται από το Δήμο Ελευσίνας, αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του δευτερογενούς τομέα της περιοχής (μεταποίηση, βιοτεχνία), με έμφαση στις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στο προνομιακό πεδίο της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, της επαναχρησιμοποίησης και της μεταπώλησης προϊόντων και αγαθών. Βασικό παραγόμενο προϊόν της Πράξης θα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης στην τοπική απασχόληση και επιχειρηματικότητα που θα προωθεί καινοτόμες δραστηριότητες και θα αξιοποιεί τοπικούς διαθέσιμους πόρους για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Στην καρδιά αυτού του μοντέλου θα βρίσκεται η ιδέα της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ως μοντέλου απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Σύμφωνα με τους στόχους που θέτει το σχέδιο της Πράξης, τα παραγόμενα προϊόντα αφορούν σε τρεις διαφορετικούς άξονες και περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία 3 κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίησης προϊόντων και ανακύκλωσης υλικών από 20 ωφελούμενους συνολικά
 • Σύσταση 3 κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων συλλογής, επιδιόρθωσης & εκμετάλλευσης επίπλων και ρούχων από 20 ωφελούμενους συνολικά
 • Σύσταση 2 κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων συλλογής & εκμετάλλευσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από 15 ωφελούμενους συνολικά
 • Ίδρυση 4 νέων επιχειρήσεων (3 ατομικές και 1 άλλης μορφής πχ. Ο.Ε., Ε.Ε.) από 5 ωφελούμενους, που θα δραστηριοποιούνται στο χώρο της συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων ή συναφών επαγγελμάτων (πχ. μεταφορές)
 • Τοποθέτηση 20 ωφελουμένων μέσω κανονικών προσλήψεων ή μέσω ενεργών προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (τύπου stage) σε επιχειρήσεις της περιοχής με δραστηριότητα τη συλλογή και εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων

Η υποστήριξη των ωφελουμένων περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός συνεκτικού πλαισίου δράσεων με άξονες:

 • Την εξατομικευμένη συμβουλευτική
 • Την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης
 • Την επιστημονική υποστήριξη τόσο της νέας επιχειρηματικότητας όσο και της τοποθέτησης σε νέες θέσεις εργασίας

Η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης ξεκινά με δράσεις δημοσιότητας για την προσέλκυση των ωφελουμένων, ενώ θα ακολουθήσει άμεσα η επιλογή των ωφελουμένων από το σύνολο των ενδιαφερομένων.

Τα έντυπα που σχετίζονται με την παραπάνω πράξη (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αίτηση, ερωτηματολόγιο, οδηγός) είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στις παρακάτω δομές:

 • ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ
 • Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Τ.Κ. 18533, Πειραιάς, τηλ. 210-3637547
 • ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Π.Α.Κ.Π.Π.Α.)
 • Κίμωνος & Παγκάλου, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα, τηλ. 210-5565600

Καθώς επίσης βρίσκονται αναρτημένα στις παρακάτω ιστοσελίδες:

www.kmop.gr

www.headway.gr

www.elefsina.gr

www.ecorec.gr

www.paseppe.gr

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πράξη μπορούν να επικοινωνούν στα ακόλουθα τηλέφωνα 210-6234552

(Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ρουσσάκης Φώτης).Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr