Η Βιο-οικονομία γίνεται πραγματικότητα: Matrica, το νέο βιο-διυλιστήριο της Novamont

Ξεκινώντας ως ερευνητικό κέντρο, το οποίο αποσχίστηκε από τη Montedison το 1996 και αγοράστηκε από την εμπορική τραπεζική μονάδα της Intesa – Τραπεζα του Sao Paolo και από άλλους επενδύτες που ανήκαν στον οργανισμό, σήμερα η Novamont είναι μια βιομηχανική εταιρεία με περισσότερους από 200 εργαζόμενους εκ των οποίων το 25% δουλεύουν στην Έρευνα και στην Ανάπτυξη (R & D).

Αναπτύσσοντας τα βιοδιασπώμενα και οργανικά πολυμερή της, που ονομάζονται Mater-Bi, η Novamont προωθεί τη στροφή προς τη Βιο-οικονομία: ενώ η σημερινή οικονομία βασίζεται σε προϊόντα, η Βιο-οικονομία βασίζεται σε συστήματα. Αυτή η αλλαγή μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή παρατηρώντας πως η Novamont μετατρέπει ένα χημικό εργοστάσιο στην Ιταλία στο βιο-διυλιστήριο Matrica.

Read More

Η συνεχής προσπάθεια στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και η πρόσφατη βιομηχανική ανάπτυξη θα καθιστά δυνατή την παραγωγή βιο-προϊόντων από μη εδώδιμες καλλιέργειες, που καλλιεργούνται σε περιθωριακές και μη αρδευόμενες εκτάσεις και τη χρήση αποβλήτων και υπολειμμάτων για την παραγωγή της ενέργειας που απαιτείται κατά τη φάση της επεξεργασίας, με στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση των υπολειπομένων ορυκτών στοιχείων του πολυμερούς Mater-Bi με ανανεώσιμα. Το όραμα της Novamont στοχεύει να αναπτύξει μια ώριμη βιοοικονομία στην Ευρώπη σε στενή συνεργασία με τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα ερευνητικά ιδρύματα, και μετατοπίζοντας την εστίαση από μια οικονομία βασισμένη σε προϊόντα σε ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα οικονομίας. Αυτό σημαίνει επίσης, την ενσωμάτωση του βέλτιστου τέλους ζωής της διαχείρισης των, για παράδειγμα, καθημερινών αναλώσιμων προϊόντων χρησιμοποιώντας βιοαποδομήσιμα και κομποστοποιήσιμα υλικά. Αυτό το μοντέλο της βιοοικονομίας βασίζεται στη μίμηση και το κλείσιμο των φυσικών κύκλων, στην προώθηση των τοπικών αλυσίδων παραγωγής (από τις πρώτες ύλες μέχρι τα τελικά προϊόντα), στις ορθές πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων και στην ανάκτηση φυσικών πόρων, που επανεισάγονται στην αλυσίδα παραγωγής.

Το μέσο για την επίτευξη αυτών των στόχων παρουσιάζεται από την έννοια της τρίτης γενιάς βιο-διύλισης που ενσωματώνεται τοπικά στην περιοχή. Τον Ιούνιο του 2011 η Eni, μέσω της θυγατρικής της Polimeri Europa, υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τη Novamont SpA και το εργοστάσιο χημικών της Eni στο Porto Torres μετατράπηκε σε ένα καινοτόμο συγκρότημα βιο-χημικών για την παραγωγή βιο-πλαστικών και άλλων προϊόντων βιολογικής προέλευσης (βιο-λιπαντικά και βιο-πρόσθετα) για τα οποία αναμένεται σημαντική αύξηση μέσο/μακροπρόθεσμα. Το έργο θα υποστηρίζεται από μια ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού και από πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης. Η Novamont θα συμβάλλει με τις τεχνολογίες και τις δεξιότητες στα βιο-πλαστικά και στα βιο-χημικά. Η Eni θα συμβάλλει στην κοινή επιχείρηση με τη μονάδα στο Porto Torres, με την υποδομή και το εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και με τη βιομηχανία της, την τεχνολογία και την εμπορική τεχνογνωσία στον τομέα των πετροχημικών (ΕΝΙ, 2011). Η κοινοπραξία έχει ονομαστεί «Matrica» και το έργο αυτό στοχεύει στο να ξεκινήσει μια θετική πορεία βασισμένη στην τεχνολογική καινοτομία και αειφορία με τις ανάλογες κοινωνικές και επαγγελματικές συνέπειες. Γενικότερα, αυτό το μοντέλο της τοπικά ολοκληρωμένης βιο-διύλισης μπορεί ενδεχομένως να επαναληφθεί σε διαφορετικές περιοχές. Δεδομένης της ευρέως αναμενόμενης μείωσης των αγροτικών επιχορηγήσεων κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας στην ΕΕ, το έργο είναι μια μοναδική ευκαιρία για τον κλάδο της γεωργίας. Μεταγενέστερα, ο κύκλος του έργου θα κλείσει με τη χρήση κομπόστ που θα παραχθεί από τις τοπικές εγκαταστάσεις στη γη των αγροτών που καλιεργούν και παράγουν και τροφοδοτούν με πρώτες ύλες τη βιοδιύλιση. Επομένως, ο διαχωρισμός στην πηγή των οργανικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του οράματος.

Εκτός από το έργο Matrica, μία άλλη εταιρία η Mater-Biotech SpA, 100% ελεγχόμενη από την Novamont σε κοινοπραξία με την Genomatica Inc., μετατρέπει ένα ανενεργό εργοστάσιο στην Adria (κοντά στη Βενετία, Ιταλία), για να χρησιμοποιήσει εκεί την πατενταρισμένη διαδικασία της Genomatica για τη σύνθεση 1,4 βουτανδιόλης βιολογικής προέλευσης (Bio-BDO). Η Genomatica έχει την έδρα της στο San Diego, της Καλιφόρνια και παρασκευάζει ενδιάμεσα και βασικά χημικά προϊόντα από ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Η ιδιόκτητη πλατφόρμα βιοτεχνολογίας της εταιρείας επιτρέπει τη δημιουργία διαδικασιών βασισμένες στη ζύμωση κατά τις οποίες ανανεώσιμες πρώτες ύλες μετατρέπονται σε ενδιάμεσα και βασικά χημικά, συμπεριλαμβανομένης της βουτανδιόλης. Η Novamont χρηματοδοτεί το εργοστάσιο στην Adria και θα λειτουργήσει την εγκατάσταση, η οποία αναμένεται να έχει παραγωγική δυναμικότητα περίπου 20.000 τόνων ετησίως με εκκίνηση το 2013. Αυτή θα είναι η πρώτη βιομηχανική μονάδα στην Ευρώπη που θα παράγει βουτανδιόλη βιολογικής προέλευσης από ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Η βιο-βουτανδιόλη θα χρησιμοποιηθεί πλήρως από τη Novamont, προκειμένου να ανταποκριθεί την αυξανόμενη ζήτηση των βιο-πολυμερών προϊόντων που έχουν τη βουτανδιόλη ως βασικό μονομερές.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr