Τέσσερα κράτη μέλη στο Δικαστήριο για μη εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε.

 

ECΒρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε τον Ιούνιο τέσσερα κράτη μέλη (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γερμανία και Ελλάδα) στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράλειψη μεταφοράς της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. Το Βέλγιο παραπέμπεται στο Δικαστήριο σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, το Λουξεμβούργο σχετικά με τη νομοθεσία για τα υπόγεια ύδατα και το πόσιμο νερό, η Γερμανία σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για την πρόσβαση και χρήση χωρικών δεδομένων που αφορούν το περιβάλλον και η Ελλάδα σχετικά με τους κανόνες για την υγειονομική ταφή αποβλήτων.

«Η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ υπάρχει για να προστατεύει τους πολίτες της ΕΕ και το περιβάλλον. Προτρέπω τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει να ενσωματώσουν τις σχετικές διατάξεις στην εθνική τους νομοθεσία το συντομότερο δυνατό.» δήλωσε ο Επίτροπος για το περιβάλλον κ. Janez Potočnik:Λουξεμβούργο – νομοθεσία για τα υπόγεια ύδατα και το πόσιμο νερό.

Η Επιτροπή παραπέμπει το Λουξεμβούργο στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράλειψη κοινοποίησης των μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2006/118/ΕΚ σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, καθώς και για πλημμελή και εσφαλμένη εφαρμογή της οδηγίας 98/83/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Ελλάδα και Βέλγιο - νομοθεσία για τα απόβλητα

Η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ για εσφαλμένη εφαρμογή των οδηγιών 2006/12/ΕΚ και 1999/31/ΕΚ, που αφορούν τα απόβλητα και την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, αντιστοίχως, λόγω της κακής λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής Φυλής-Σκαλιστήρη στην περιοχή της Αττικής. Επιθεώρηση που διεξήχθη στις 12 Δεκεμβρίου 2006 επιβεβαίωσε τις ελλείψεις στη διαχείριση του εν λόγω χώρου υγειονομικής ταφής. Η παραβίαση του δικαίου της ΕΕ αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν από την κακοδιαχείριση.

Η Επιτροπή παραπέμπει το Βέλγιο στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράλειψη πλήρους εφαρμογής της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αναμένεται η σύναψη νέας σύμβασης, η οποία όμως δεν έχει ακόμη εγκριθεί.

Γερμανία - νομοθεσία για την υποδομή χωρικών δεδομένων

Η Επιτροπή παραπέμπει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ για πλημμελή εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE).

Η οδηγία για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) αποβλέπει στη διευκόλυνση της πρόσβασης και χρήσης χωρικών δεδομένων που αφορούν το περιβάλλον. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται από κοινού από τις δημόσιες αρχές για όλα τα καθήκοντά τους που αφορούν το περιβάλλον. Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν πρακτικά εμπόδια στην κοινή χρήση των δεδομένων. Η οδηγία καλύπτει ευρύ φάσμα χωρικών δεδομένων που εκτείνονται από βασικές πληροφορίες χαρτογράφησης, όπως δίκτυα μεταφορών και διοικητικές μονάδες, έως πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά στοιχεία, όπως εκπομπές, ποιότητα του περιβάλλοντος και γεωγραφική θέση των προστατευόμενων περιοχών. Είναι σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού αυτών των διαφορετικών τύπων δεδομένων, ώστε να λαμβάνονται οι βέλτιστες πληροφορίες για τον καλύτερο τρόπο προστασίας της κοινωνίας μας από, π.χ., τις πολλαπλές πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Όσο καλύτερες είναι οι διαθέσιμες πληροφορίες, τόσο οικονομικότερα θα είναι τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η οδηγία έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη πριν από τις 15 Μαΐου 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr