Local Authorities Waste PREvention Training – LAWPreT

Εκπαίδευση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Πρόληψη των Αποβλήτων (www.waste-prevention.gr/waste)

Ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ Βασική δράση 2: Συνεργασία και την Καινοτομία για Καλές Πρακτικές.

Το LAWPreT ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2014 και θα διαρκέσει για 2 χρόνια. Βασική επιδίωξη του έργου LAWPreT είναι να παράσχει στους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Σλοβενία την απαραίτητη επαγγελματική κατάρτιση για την πρόληψη των αποβλήτων.

Η σύμπραξη που υλοποιεί το LAWPreT απαρτίζεται από φορείς με ποικίλο   επαγγελματικό υπόβαθρο, τεχνογνωσία και εμπειρία σε διακρατικά έργα. Αποτελείται από 4 εταίρους από την Ελλάδα, 1 από την Κύπρο, 1 από τη Σλοβενία και 1 ευρωπαϊκό δίκτυο που εδρεύει στο Βέλγιο και είναι οι εξής:

 

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, επικεφαλής εταίρος, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με τη βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση,  καθώς και την δημιουργία και διάδοση εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού για την βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων .

 

SRCBistraPtuj (Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Bistra Ptuj) είναι το πρώτο επίσημα καταγραμμένο διεπιστημονικό ερευνητικό ινστιτούτο στη Σλοβενία. Πρόκειται για ένα επιστημονικό ινστιτούτο έρευνας και ανάπτυξης που είναι επιφορτισμένο με την προώθηση της ουσιαστικής επιστημονικής αριστείας για το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Το SRC Bistra Ptuj υποστηρίζει την  ανάπτυξη του περιβάλλοντος της περιοχής, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και των επιχειρήσεων.

 

ΔΗ.ΣΚΕ.Α.Ν., είναι μια ελληνική μη κερδοσκοπική οργάνωση, που εστιάζει στην έρευνα και την ανάπτυξη σχεδίων δράσης για τις τοπικές κοινότητες, κυρίως στους τομείς της δια βίου μάθησης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της καινοτομίας, της απασχόλησης και της τοπικής ανάπτυξης.

 

Up-To-DateTrainingLtd, είναι ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, που  ιδρύθηκε το 1990 στην Κύπρο και δραστηριοποιείται στον τομέα του περιβάλλοντος. Οργανώνει και παρέχει πλήρως ενημερωμένα σεμινάρια στην Κύπρο και το εξωτερικό. Αποστολή του Up-to-Date Training Ltd είναι η συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο Δήμος Αθηναίων, που αποτελείται από 27 Διευθύνσεις και απασχολεί πάνω από 4.000 εργαζόμενους.

 

RREUSE, μια ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί τα εθνικά και περιφερειακά δίκτυα των κοινωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της επισκευής. Σήμερα, το RREUSE εκπροσωπεί περίπου 42.000 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και πάνω από 200.000 εθελοντές από τους 25 φορείς μέλη του που δραστηριοποιούνται σε 15 κράτη μέλη.

Εύξεινη Πόλη - Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη ανάπτυξη, ένα δίκτυο ελληνικών τοπικών αυτοδιοικήσεων με 23 μέλη και συγκεκριμένα 17 Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας, την Περιφέρεια Αττικής, το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου, δύο Τοπικές Αρχές της Κύπρου, μία από τη Βουλγαρία και το Περιφερειακό Κέντρο Αγροτικής Οικονομίας του Vidin, της Βουλγαρίας. Μέσα από δραστηριότητες δικτύωσης, υπηρεσίες και συμμετοχή σε πολυάριθμα έργα, η ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη εργάζεται για πιο πράσινες, πιο δυναμικές και χωρίς αποκλεισμούς πόλεις.

 

Κατά την υλοποίηση του LAWPreT θα δημιουργηθεί ένα σύνολο παραδοτέων και θα διοργανωθούν δραστηριότητες κατάρτισης και πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις:
- Μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για το προσωπικό των ΟΤΑ
- Η συλλογή των εθνικών στρατηγικών για την πρόληψη των αποβλήτων.
- Η ανάπτυξη του Οδηγού Πρόληψης Αποβλήτων
- Η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού πακέτου
- Ένα πιλοτικό εργαλείο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διάρκειας  3 εβδομάδων που  θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατάρτισης στα αγγλικά, ελληνικά και σλοβενικα και σεμινάριο κατάρτισης 2 ημέρων για 20 εκπαιδευόμενους από την Ελλάδα, 20 από την Κύπρο και 20 από τη Σλοβενία.
- Εκπαιδευτικά σεμινάρια για 60 εργαζόμενους σε ελληνικούς ΟΤΑ, για 20 εργαζόμενους σε κυπριακούς και 20 σε ΟΤΑ της Σλοβεβίας.
- 4 σεμινάρια (2 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο και 1 στη Σλοβενία) για την παρουσίαση του Οδηγού Πρόληψης Αποβλήτων.
- 4 συνέδρια στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Σλοβενία και το Βέλγιο.

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα όλων των παραπάνω δράσεων που θα υλοποιηθούν στη διάρκεια του LAWPreT είναι τα εξής:

• Τουλάχιστον 100 εργαζόμενοι σε ΟΤΑ σε 3 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος και Σλοβενία) θα βελτιώσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους όσον αφορά την πρόληψη των  αποβλήτων.
Θα εκπαιδευτούν ώστε να μπορούν να προτείνουν και να εφαρμόσουν καινοτόμες πρακτικές πρόληψης αποβλήτων στον οργανισμό τους, καθώς και στις πόλεις ή / και τις περιφέρειές τους. Θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές για το υπόλοιπο προσωπικό του οργανισμού τους, μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Επιπλέον, θα μπορούν να παρέχουν στο μέλλον τις γνώσεις και την καλή εμπειρία που απέκτησαν και σε άλλες τοπικές / περιφερειακές αρχές. Η πλατφόρμα εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό υλικό και η κατάρτιση θα είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν και να εφαρμόσουν παρόμοια προγράμματα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς και για να μπορούν να εκπαιδευτούν νέα μέλη του προσωπικού.

• 280 άτομα από τις τοπικές αρχές και άλλους φορείς από τις τρεις θα ενημερωθούν σχετικά με την πρόληψη των αποβλήτων, καθώς και για τις δυνατότητες που τους δίνει η πλατφόρμα και το εκπαιδευτικό υλικό να ενημερώνονται και να αυτο-εκπαιδεύονται.
• 125 συμμετέχοντες, που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια για τη χρήση του Οδηγού Πρόληψης, θα βελτιώσουν τα προσόντα τους, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, για την εφαρμογή της πρόληψης των αποβλήτων, στις τοπικές αρχές που εργάζονται καθώς και σε άλλες ομάδες / οργανισμούς που ανήκουν.
• Όλοι οι συμμετέχοντες σε όλες τις εκδηλώσεις της LAWPreT θα ενημερώνονται, εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Απόβλητα, τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και τις αντίστοιχες εθνικές για την πρόληψη των αποβλήτων.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr