Πρόγραμμα Erasmus + TORP - «Δημιουργώντας κοινότητες επανάχρησης» - Erasmus + Project TORP – “Towards communities of reuse practices”

02/12/2022
H Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (Ελλάδα), συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus+ TORP- «Δημιουργώντας κοινότητες επανάχρησης» με εταίρους τις οργανώσεις Zelena akcija (Κροατία) Volonterski centar Vojvodine – VCV(Σερβία)
Ο στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη συμμετοχή του κοινού στην κουλτούρα της επανάχρησης και της επιδιόρθωσης, και με τη συμβολή εθελοντών και ενεργών πολιτών. Η ενδυνάμωση των οργανώσεων που ασχολούνται με τέτοιες δράσεις μπορεί να επιφέρει συνδυαστικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη: Οι δράσεις που προωθούν την επανάχρηση και την επιδιόρθωση στις τοπικές κοινότητες συμβάλλουν τόσο στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την ανορθολογική διαχείριση πόρων και αποβλήτων, στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες.
Το έργο TORP σχεδιάστηκε για να ενισχύσει τις οργανώσεις – εταίρους, και μέσα από τα παραδοτέα του προγράμματος κάθε σχετικό φορέα, στην προώθωση πρακτικών επανάχρησης στις τοπικές κοινότητες και στην μετάβαση προς την Κυκλική Οικονομία. Κάθε μια από τις οργανώσεις - εταίρους έχει εμπειρία σε διαφορετικές δράσεις επανάχρησης με τους πολίτες. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα ανταλλάξουμε μεθόδους, πρακτικές και εμπειρίες από τη δράση μας με στόχο τόσο να ενισχύσουμε την ικανότητα μας να προωθούμε την επανάχρηση μέσω συμμετοχικών δράσεων.
Παράλληλα θα δημιουργήσουμε εκπαιδευτικά εργαλεία με μεθοδολογίες ανάπτυξης και οργάνωσης δράσεων που θα είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο φορέα και οδηγίες προς τους πολίτες, με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα επανάχρησης και πρόληψης αποβλήτων.
Ο στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη συμμετοχή του κοινού στην κουλτούρα της επανάχρησης και της επιδιόρθωσης, και με τη συμβολή εθελοντών και ενεργών πολιτών. Η ενδυνάμωση των οργανώσεων που ασχολούνται με τέτοιες δράσεις μπορεί να επιφέρει συνδυαστικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη: Οι δράσεις που προωθούν την επανάχρηση και την επιδιόρθωση στις τοπικές κοινότητες συμβάλλουν τόσο στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την ανορθολογική διαχείριση πόρων και αποβλήτων, στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ (Δράσεις KA220-ADU- Συνεργασία στην εκπαίδευση ενηλίκων).
Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το έργο και στις δραστηριότητες του εκφράζουν τις απόψεις των εταίρων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

The Ecological Recycling Society (Greece) participates in the Erasmus+ program TORP - “Towards communities of reuse practices” with partner organizations Zelena akcija (Croatia) and Volonterski centar Vojvodine – VCV (Serbia).
The project's goal is to increase community engagement in the culture of reuse and repair, with the involvement of volunteers and active citizens. Empowering organizations involved in such actions may result in various social and environmental benefits: Actions promoting reuse and repair in local communities contribute to addressing issues related to unsustainable resource management and waste, enhancing social cohesion, and developing skills for vulnerable and marginalized groups.
TORP project is designed to strengthen the partner organizations, and through the program's deliverables, any other relevant organisation, in promoting reuse practices in local communities and transitioning towards a Circular Economy. Each of the partner organizations has experience in different citizen-oriented reuse actions. Through collaboration, we will exchange methods, practices, and experiences from our actions with the aim of enhancing our ability to promote reuse through participatory activities and increasing our institutional capacity.
Meanwhile, we will create educational tools - methodologies for all interested institutions which will be available online and guidelines for citizens, with the goal of raising awareness about reuse and waste prevention issues.
The project's goal is to increase community engagement in the culture of reuse and repair, with the involvement of volunteers and active citizens. Empowering organizations involved in such actions may result in various social and environmental benefits: Actions promoting reuse and repair in local communities contribute to addressing issues related to unsustainable resource management and waste, enhancing social cohesion, and developing skills for vulnerable and marginalized groups.
The project is funded by the Erasmus+ Program (KA220-ADU Actions - Cooperation in Adult Education).
The views expressed in this project and its activities represent the views of the partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Φωτογραφία από το kick off meeting 22-25/11/2022 Zagreb,Κροατία

 

Δράση ανταλλαγής ρούχων,Zagreb,Κροατία

 

 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr