Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης… μια δραστήρια ΜΚΟ. Από το 1990 η ΟΕΑ υλοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα είτε ως ανάδοχος είτε ως εταίρος, οργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, μάχεται για σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα όπως η ανακύκλωση με εκστρατείες. Περιηγηθείτε για να μάθετε περισσότερα για όλες τις δράσεις μας.

Low Cost - Zero Waste Municipality

Το πρόγραμμα «Μηδενικά Απόβλητα» έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων και τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης φυσικών πόρων και ενέργειας στις περιοχές που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα. Επιπλέον, στόχο αποτελεί και η συστηματική και δραματική μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους ταφής, εκτρέποντας την ποσότητα των υλικών και των φυσικών πόρων με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους. Το πρόγραμμα θα προωθήσει μεθόδους επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, οι οποίες θα αποτελέσουν την οικονομική βάση βιώσιμης ανάπτυξης για περιοχές, οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πολύτιμα προϊόντα μέσω της επαναχρησιμοποίησης ή της ανακύκλωσης δημιουργεί θέσεις εργασίας, διαθέτει υλικά στον δευτερογενή τομέα παραγωγής και προσθέτει σημαντική αξία σε ολόκληρη την οικονομία.

 

Ένα σημαντικό μέρος της υλοποίησης του προγράμματος αποτελεί και η χρήση μεθοδολογιών κοινοτικής κομποστοποίησης και ΠΟΠ (Πληρώνω Όσο Πετάω), καθώς επίσης και η συμμετοχή εμπλεκόμενων τοπικών και εθνικών  ιδρυμάτων. Η προσπάθεια αυτή είναι μεγάλη πρόκληση στις μέρες μας, ιδίως για τις Μεσογειακές χώρες, λόγω κάποιων ιδιαιτεροτήτων τους, όπως είναι η ελαστικότητα των νομοθετικών ρυθμίσεων, οι περιορισμένοι μηχανισμοί ελέγχου και η δυσπιστία απέναντι στις αρχές, καθώς επίσης και η ερημοποίηση των εδαφών, η ανάγκη για τη δημιουργία αποθηκών άνθρακα και οι συνέπειες της μη βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων στη Μεσογειακή λεκάνη.

Διαβάστε περισσότερα...

Pay As You Throw (PAYT)

Η διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων απαιτεί μια σειρά από διαδικασίες. Οι συνεχώς αυξανόμενες ποσότητες αποβλήτων συνεπάγονται και αυξημένο κόστος διαχείρισής τους. Το κόστος αυτό το επωμίζεται, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» αρχικά η τοπική αρχή και τελικά το απλό νοικοκυριό που παράγει τα απόβλητα. Τα συστήματα «Πληρώνω Όσο Πετάω» (ΠΟΠ) προτείνουν μια διαφορετική μέθοδο, βασισμένη στην αρχή αυτή αλλά και την αρχή της ανταποδοτικότητας. Ο κάθε ένας από εμάς δηλαδή, πληρώνει ανάλογα με τα απόβλητα που παράγει.

Στο Πρόγραμμα LIFE Environment, με τίτλο «Η Ανάπτυξη Συστήματος Πληρώνω Όσο Πετάω στην Ελλάδα, Εσθονία και Κύπρο» επιχειρείται η διερεύνηση και πιλοτική εφαρμογή συστημάτων ΠΟΠ για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παράλληλα, με τη συνεργασία της Εσθονίας και της Κύπρου θα μπορέσει να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής του ΠΟΠ και υπό διαφορετικές συνθήκες.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα τριάντα μηνών που υλοποιείται από έξι φορείς από τέσσερα κράτη – μέλη της Ε.Ε. με κύριο ανάδοχο το Δήμο της Ελευσίνας και εταίρους από την Ελλάδα, την Εσθονία, την Κύπρο και τη Γερμανία.

Για περισσότερες πληροφορίες και νέα επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.

Green Banking for Life

Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα που προωθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον τρόπο διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις λειτουργικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες μιας επιχείρησης, θέτοντας νέα περιβαλλοντικά πρότυπα στο χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στα πλαίσια του LIFE Περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Smile

Το πρόγραμμα «Βιώσιμη Διαχείριση των Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στην Κωνσταντινούπολη – Smile» υλοποιείται από τον Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης (δικαιούχος) σε συνεργασία με την ΟΕΑ (εταίρος) και  την μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση για τη Διατήρηση του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, CEVKU, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Αναπτυξιακές Βοήθειες Προς Τρίτες Χώρες του LIFE.

Διαβάστε περισσότερα...

Start IPP

H Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συμμετείχε ως εταίρος στο πρόγραμμα LIFE-Εnv «Ας Ξεκινήσουμε την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντος στις Μεσογειακές Χώρες». Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2004 και διήρκησε 3 χρόνια. Υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΝΕΤΙ (Πορτογαλία) με την υποστήριξη του προγράμματος LIFE Περιβάλλον της Ε.Ε. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν φορείς από την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Συγκεκριμένα, από την Ελλάδα συμμετείχαν: η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (περιβαλλοντική ΜΚΟ), η ΕΠΤΑ (σύμβουλοι περιβάλλοντος), η RAM EUROPE (βιομηχανία) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από την Πορτογαλία συμμετείχαν: η AERLIS (ένωση επιχειρηματιών της Λισσαβόνας), η VALSAN (βιομηχανία), η DURIT (μεταλλοβιομηχανία), η ΜΟLDIT (βιομηχανία) και το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα...Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr