Για τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων και για τις συσκευασίες τους, λειτουργούν στην Ελλάδα δύο συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης· η Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε. (ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε.) και το Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε. (Κ.Ε.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) αντιστοίχως. Διαβάστε περισσότερα στα άρθρα που ακολουθούν, για τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία αυτών των συστημάτων, καθώς και για τις υποχρεώσεις αυτών, αλλά και των πολιτών.

Ανακυκλωτές Ορυκτελαίων

Ανακύκλωση Ορυκτελαίων

Ονομασία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

e-info

Αττική

ΕΛ.ΤΕ.Π.Ε. Κ/Ξ Λεωφ. Μεγαρίδος 124, Ασπρόπυργος 210 5584500 (Πανελλαδική κάλυψη) www.eltepe.gr
Ε.Σ.Κ. ΟΙΛ Α.Β.Ε.Ε.    Λυκόβρυσης 19, 144 52, Μεταμόρφωση 210 2838452, 2102830163  
MAN-OIL     Αγχιάλου 108, 185 44, Πειραιάς 210 4633791  
ΗEC (HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER S.A)         Ακτή Κονδύλη 10, 185 45, Πειραιάς 210 4290280 www.hec.gr This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Συσκευασίες λιπαντικών ελαίων

Τον Αύγουστο του 2001 ψηφίσθηκε ο Νόμος 2939/2001 (ΦΕΚ 159 Α) με θέμα "Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ και άλλες διατάξεις".

Η εφαρμογή του Νόμου, ο οποίος αποτελεί εναρμόνιση της κοινοτικής οδηγίας 94/62, στηρίζεται ουσιαστικά στην αρχή 'ο ρυπαίνων πληρώνει'. Ειδικότερα όλοι οι εμπλεκόμενοι (κατασκευαστές συσκευασιών, συσκευαστές-εισαγωγείς, διακινητές) οφείλουν να συμμορφωθούν στο πνεύμα του Νόμου και να αναλάβουν δράσεις στην λογική της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών σε δεδομένα ποσοστά "στόχοι" που οριοθετούνται από τον Νόμο.

Οι συσκευασίες λιπαντικών τις οποίες διαχειρίζεται το συλλογικό σύστημα ΚΕΠΕΔ αφορά τα ακόλουθα:

  1. Πλαστικές συσκευασίες
  2. Μεταλλικά Βαρέλια
  3. Χαρτοκιβώτια
  4. Παλέτες

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τα ΑΛΕ

Να επιλέγουμε να αλλάζουμε λάδια οχημάτων κάθε είδους σε συνεργεία που συνεργάζονται με αδειοδοτημένους φορείς παραλαβής ορυκτελαίων,  οι οποίοι στη συνέχεια τα παραδίδουν για αναγέννηση. Σε περίπτωση που κάποιος αλλάζει λάδια μόνος του να τα μεταφέρει σε σημεία που έχουν πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με τις συσκευασίες των ορυκτελαίων.

Αξιοποίηση - Ανακύκλωση ΑΛΕ

Στα απόβλητα ορυκτελαίων που συλλέγονται νόμιμα γίνεται αναγέννηση. Η αναγέννηση είναι μια διαδικασία που απομακρύνει ή μειώνει τα επικίνδυνα στοιχεία με αποτέλεσμα τα αναγεννημένα ορυκτέλαια να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά σαν να είναι παρθένα ορυκτέλαια. Με αυτή τη διαδικασία παράγεται ένα προϊόν που είναι ιδίας ποιότητας με τα πρωτογενή, ενώ προστατεύεται το περιβάλλον και επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πρώτων υλών.

Ο στόχος της νομοθεσίας για τα ΑΛΕ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’40) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων»,  ο Εθνικός στόχος που καλείται να επιτευχθεί από την ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε. είναι ότι από τις πωλούμενες ετησίως ποσότητες λιπαντικών παράγονται ποσότητες ΑΛΕ σε ποσοστό 60%. Από τις παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων λιπαντικών ελαίων πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70%  και εξ αυτών να αναγεννάται τουλάχιστον το 80%, απαλλάσσοντας έτσι το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας από επικίνδυνα τοξικά απόβλητα.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr