ΟΔΗΓΙΑ 91/156

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 18ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων

(91/156/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 130Ρ,

την πρόταση της Επιτροπής [1],

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [2],

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [3],

Εκτιμώντας:

ότι, με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ [4], θεσπίστηκε μια σειρά κοινοτικών κανόνων για τη διάθεση των αποβλήτων· ότι, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή της οδηγίας αυτής στα κράτη μέλη, είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν οι εν λόγω κανόνες· ότι στις τροποποιήσεις λαμβάνεται ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος·

ότι, με το ψήφισμά του στις 7 Μαΐου 1990 σχετικά με την πολιτική στον τομέα των αποβλήτων [5], το Συμβούλιο ανέλαβε την υποχρέωση να τροποποιήσει την οδηγία 75/442/ΕΟΚ·

ότι, προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη η διαχείριση των αποβλήτων στα πλαίσια της Κοινότητας, απαιτείται μια κοινή ορολογία και ορισμός των αποβλήτων·

ότι, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη οφείλουν, πέραν των ενεργειών για την υπεύθυνη συλλογή και αξιοποίηση των αποβλήτων, να λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, ιδίως με την προώθηση των καθαρών τεχνολογιών και των ανακυκλώσιμων και αναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες ή πιθανές δυνατότητες της αγοράς για τα αξιοποιημένα απόβλητα·

ότι διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τη διάθεση και την αξιοποίηση των αποβλήτων μπορούν να επιδράσουν στην ποιότητα του περιβάλλοντος και στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

ότι είναι σκόπιμο να ενθαρρύνεται η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων ως πρώτων υλών· ότι μπορεί να είναι αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τα αναχρησιμοποιήσιμα απόβλητα·

ότι είναι σημαντικό η Κοινότητα στο σύνολό της να καταστεί αυτάρκης όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων της και ότι είναι σκόπιμο κάθε κράτος μέλος χωριστά να τείνει προς αυτό το στόχο·

ότι, για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, τα κράτη μέλη μπορούν να εκπονήσουν σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων·

ότι είναι σκόπιμο να μειωθούν οι μετακινήσεις αποβλήτων και ότι προς τούτο τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, στα πλαίσια των σχεδίων διαχείρισης τα οποία έχουν·

ότι, για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας και αποτελεσματικού ελέγχου, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η έγκριση και ο έλεγχος των επιχειρήσεων που εξασφαλίζουν τη διάθεση και την αξιοποίηση των αποβλήτων·

ότι ορισμένες εγκαταστάσεις που επεξεργάζονται τα απόβλητα τα οποία παράγουν ή αξιοποιούν απόβλητα μπορούν να απαλλαγούν από την ανάγκη να έχουν την απαιτούμενη άδεια, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εφόσον συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της προστασίας του περιβάλλοντος· ότι θα πρέπει οι εγκαταστάσεις αυτές να εγγράφονται σε σχετικό μητρώο·

ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίβλεψη των αποβλήτων από την παραγωγή ως την οριστική τους διάθεση, είναι επίσης σκόπιμο να υπόκειται σε έγκριση ή εγγραφή σε σχετικό μητρώο, καθώς και στον ανάλογο έλεγχο, οι ενδιάμεσοι φορείς όπως οι επιχειρήσεις συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων και οι μεσίτες·

ότι είναι σκόπιμη η σύσταση επιτροπής η οποία θα βοηθά την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και την προσαρμογή της στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ

Κατεβάστε εδώΠρογράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr