Local Authorities Waste PREvention Training – LAWPreT

Εκπαίδευση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Πρόληψη των Αποβλήτων (www.waste-prevention.gr/waste)

Ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ Βασική δράση 2: Συνεργασία και την Καινοτομία για Καλές Πρακτικές.

Το LAWPreT ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2014 και θα διαρκέσει για 2 χρόνια. Βασική επιδίωξη του έργου LAWPreT είναι να παράσχει στους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Σλοβενία την απαραίτητη επαγγελματική κατάρτιση για την πρόληψη των αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα...

Zero Waste PRO

Σκοπός του έργου Zero Waste Pro

Zero Waste ProΤο έργο "Promoting Zero Waste" με το ακρωνύμιο Zero Waste Pro στοχεύει στη διάδοση παραδοτέων και αποτελεσμάτων των προγραμμάτων MED και άλλων χρηματοδοτούμενων απο την ΕΕ προγραμμάτων, που έχουν υλοποιηθεί από τους εταίρους, με σκοπό την προώθηση της ελαχιστοποίησης των απορριμμάτων μέσω της χρήσης εργαλείων και με την αντιγραφή καλών παραδειγμάτων και πρακτικών. Η επιλογή των εργαλείων και τα παραδείγματα θα μετατραπούν σε ένα σύνολο οργάνων για να χρησιμοποιηθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό την επίτευξη καλύτερων περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων και ταυτόχρονα, των οικονομικότερων λύσεων. Η στρατηγική επικοινωνίας του έργου θα εξασφαλίσει τη μέγιστη διάδοση των αποτελεσμάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον ιδιωτικό τομέα, στα σχολεία και σε Ευρωπαϊκά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων. Η συνεργασία με τα τοπικά δίκτυα και τους εμπλεκόμενους φορείς θα προωθήσει τη μεταφορά εμπειριών.

Objectives of Zero Waste Pro

The project "Promoting Zero Waste" with the acronym ZeroWaste Pro aims at disseminating outputs and results of MED and other EU funded projects, materialized by the partners, in order to promote waste minimization through the use of tools and reduplication of good examples and practices. The selection of tools and examples will become a set of instruments to be used by local authorities and other stakeholders in order to achieve best environmental results by applying low cost solutions at the same time. The communication strategy of the project will ensure maximum dissemination results to local authorities, private stakeholders, schools and European networks active in the sustainable waste management sector. Cooperation with local networks and stakeholders will promote transfer of experience.

Εταίροι του έργου - Project Partners

 

Ανάπτυξη και Προώθηση στην Αγορά της περιβαλλοντικά ορθής επεξεργασίας των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

Ανάπτυξη και Προώθηση στην Αγορά της περιβαλλοντικά ορθής επεξεργασίας των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων (Market Promotion and Development of Eco – Processes for Waste Oils and Petroleum Residues – MARE)


Το MARE είναι ένα οικο-καινοτόμο πρόγραμμα που υλοποιείται από τη CYCLON HELLAS Α.Ε. (βιομηχανική και εμπορική εταιρία) και την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (μη κυβερνητική οργάνωση) και υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα – Πλαίσιο για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Eco-Innovation 2010.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα MARE θα αναπτύξει μια οικο - καινοτόμο διαδικασία  ανάκτησης υλικών από πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα βασισμένη στην χρήση εξατμιστήρα λεπτής στοιβάδος, μια τεχνική που δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για την ανάκτηση υλικών από τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα. Η νέα μονάδα επεξεργασίας θα ανεγερθεί στην ήδη υπάρχουσα μονάδα επαναδιύλισης χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων της CYCLON. Κατά τη διάρκεια του έργου, 2.000 τόνοι πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων (ποσότητα που εκτιμάται στο 1% της συνολικής ποσότητας των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων που προκύπτουν ετησίως στην Ελλάδα) θα υποβάλλονται, ετησίως, σε επεξεργασία όπου θα διαχωρίζονται σε καύσιμα, πετρελαιοειδή κατάλοιπα και νερό.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προώθηση των βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων

Το έργο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προώθηση των βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων»- Building-SPP, στοχεύει στην ενσωμάτωση των βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων τόσο στην Πορτογαλία όσο και στην Ελλάδα μέσω 3  βασικών ενεργειών:

  1. Υποστήριξη των δημόσιων φορέων στην κατάρτιση μίας στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις η οποία θα είναι σε αρμονία με την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική τους πολιτική.
  2. Ενθάρρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στις αναθέτουσες αρχές.
  3. Προώθηση της ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των σχέσεων ανάμεσα στις αναθέτουσες αρχές και τους προμηθευτές. Read More

Στο πλαίσιο του έργου θα εξεταστούν διαφορετικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κατάλληλης στρατηγικής προμηθειών η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων όλων των σχετικών πολιτικών που δεσμεύονται να εφαρμόσουν οι δημόσιες αρχές. Επιπλέον, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ενημέρωσης, την ανάπτυξη ενός δικτύου φορέων καθώς και την προώθηση της συνεργασίας και της κατάρτισης των προμηθευτών και των αναθετουσών αρχών σχετικά με τις βιώσιμες συμβάσεις.

Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Καταλοίπων και Αποβλήτων

Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Καταλοίπων και Αποβλήτων

Σύμφωνα με εκτιμήσεις σήμερα παράγονται πάνω από 200.000 τόνοι πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων.

H CYCLON, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και η ΑΝΕΚ συνεργάζονται στην υλοποίηση προγράμματος για την προώθηση της περιβαλλοντικά υπεύθυνης διαχείρισης των πετρελαιοειδών καταλοίπων και αποβλήτων, που περιλαμβάνουν μείγματα καυσίμων, λάσπες δεξαμενών καυσίμων και άλλα πετρελαιοειδή, τα οποία όμως δεν καλύπτονται από τον Ν. 2939/2001 και το ΠΔ 82/2004 για την Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.

Read More

Διαβάστε περισσότερα...Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr